ralc.co.il

true

אין סמכות לחייב במס בגין פעולות בשנים שהתיישנו

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.06.2019

לפקיד השומה אין סמכות לבדוק פעולות בשנים שהתיישנו

רמי אריה, עו"ד רו"ח

לפקיד השומה יש סמכות מוגבלת לבדוק דיווחים וספרי חשבונות עסקיים, עד ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגשו הדוחות השנתיים. אין לו סמכות לחייב במס בגין פעולות שנעשו בספרי החשבונות בשנות מס שכבר התיישנו.  

כך קבע בית המשפט העליון בעניין רביבי ( ע"א 8616/15, רביבי אורי ז"ל נ' פקיד שומה כפר סבא, ניתן ביום 3.6.2019), כאשר ביטל החלטה של פקיד השומה אשר ניסה לייחס לנישום הכנסה לכאורה השייכת לשנת מס סגורה, לשנת מס פתוחה ולחייבה במס.

רביבי היה בעל מניות בשיעור של 60% בחברה. רביבי, יחד עם גב' זהבה לוי אשר הייתה בעלת יתר המניות, עבדו בתפקידי מנהלים בחברה ומשכו ממנה משכורות.

פקיד השומה טען כי לרביבי וזהבה היו משיכות בעלים מהחברה בסכומים משמעותיים, אשר לשיטתו לא נפרעו על ידם. לא הייתה מחלוקת בדבר ההכנסה שייחס פקיד השומה בגין יתרות החוב של רביבי וזהבה לחברה, כהכנסת עבודה לפי סעיפים 2(2) ו- 3(ט) ל פקודה .

אולם, פקיד השומה הוסיף וטען כי יתרת החוב של רביבי וזהבה לחברה הוקטנה בסכום כולל של 4,150,000 ש"ח בין השנים 1999–2002, כתוצאה מזיכויים לא ברורים בכרטיסי המשיכות של רביבי וזהבה. פקיד השומה הוסיף את הסכום האמור ליתרת החוב של רביבי וזהבה כלפי החברה. 

מדובר בזיכויים אשר נוצרו בעקבות שלוש פקודות יומן שבוצעו בכרטיסי החו"ז של רביבי וזהבה בחברה: (1) זיכוי בסך של 2 מיליון ₪ בשנת 1999 בכרטיס ע"ש "בעלי המניות", (2) זיכוי בסך 1,050,000 ₪ בשנת 2001 בכרטיס ע"ש "בעלי המניות", (3) זיכוי בסך של 1.1 מיליון ₪ בשנת 2002 בכרטיס ע"ש "רביבי וזהבה".

פקיד השומה טען, כי למרות שהזיכויים נעשו בשנים 1999–2002, היה מקום לייחס אותה לשומות של השנים הפתוחות שטרם התיישנו. פקיד השומה קבע שיש להתעלם מהזיכויים, ולהחזיר ליתרת חובם של רביבי וזהבה לחברה את הסכומים הללו, בתוספת ריבית רעיונית לפי סעיף 3(ט) ל פקודה . מאחר שחוב זה לא נפרע מעולם, החליט פקיד השומה לראות בו הכנסה ממשכורת של רביבי בשנת המס 2009.

ביהמ"ש העליון קבע, כי גם אם רואה החשבון של החברה, רביבי וזהבה לא ידעו לתת הסברים מספקים לפקודות היומן, הרי לא מדובר בפקודות יומן בדויות בהכרח.

לכל היותר, היה מקום לראות בזיכויים אלו, כהכנסה בשנים 1999–2002.

נקבע כי, לפקיד השומה אין סמכות לחייב במס פעולות אשר נעשו בספרי חשבונות בשנות מס סגורות שהתיישנו, אף אם מדובר בהטבה שקיבלו רביבי וזהבה מהחברה. לא ניתן לייחס הכנסה זו משנת 2002 - לשומה לשנת 2009, כפי שנעשה ע"י פקיד השומה. 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5307-אין-סמכות-לחייב-במס-בגין-פעולות-בשנים-שהתיישנו.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú