ralc.co.il

true

קבלות/חשבוניות וחיוב במס - בגין מענקי הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  06.08.2020

קבלות/חשבוניות וחיוב במס או בדמי ביטוח
בגין מענקי הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 3.8.2020 רשות המסים פרסמה הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים , בהתאם להוראות החוק לסיוע כלכלי, הקובע כי מענק סיוע לעצמאי, מענק סיוע לשכיר בעל שליטה ומענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשבו חלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי חוק מע"מ.

הנחיות רשות המיסים בעניין רישום ותיעוד קבלת מענקי סיוע, הם כדלהלן:

1.  אין חובה להוציא חשבונית מס ולדווח למע"מ - תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים. 

2.  חובה להוציא קבלה - יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות. למעט, מי שמנהל את ספריו בשיטת החשבונאות הכפולה והמענק נכנס לחשבון בנק שהוא חלק ממערך הנה"ח, לפי הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים. את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח. 

3.  חבות מס הכנסה בגין המענק הסוציאלי - התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ולכן חייב במס הכנסה.

4.  אין חבות בביטוח לאומי בגין המענק הסוציאלי – התקבול אינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

5.  יש חבות במס הכנסה וביטוח לאומי בגין מענק השתתפות בהוצאות - התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי. אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

6.  המענק אינו חלק מהמחזור העסקי - אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.

7.  תחולת הוראות אלו - הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.  

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5527-קבלות-חשבוניות-וחיוב-במס-בגין-מענקי-הקורונה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú