ralc.co.il

true

הקלות קטנטנות במיסוי משיכה מקופות גמל ופיצויים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  03.02.2020

הקלות קטנטנות במיסוי משיכה מקופות גמל ופיצויים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

הנכונות של רשות המסים לתת הקלות במיסוי משיכות מקופות גמל ופיצויים ראויה ויפה, אך לא כאשר הקלות אלו מותנות בתנאים רבים, אשר ייגרמו לכך שהניצול שלהן יהיה כמעט בלתי אפשרי במרבית המקרים. ניתן יהיה לזכות בהקלות אלו רק במקרי קיצון ובסכומים נמוכים מאד של משיכה, בכפוף ליתרות והכנסות של המושך.

על פי המצב הנהוג כיום, אדם המבקש למשוך סכומים מקופת גמל באופן חד פעמי וכן המבקש למשוך סכומים ממרכיב הפיצויים, אשר לא ניתנו לגביהם הנחיות ניכוי מס מהמעסיק, נדרש לפנות למשרד השומה לצורך קבלת אישור ניכוי מס במקור ולהציגו בפני קופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה.

ביום 22.1.2020 פרסמה רשות המסים הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור לגבי פטור ממס במקור בעת משיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות, בתנאים הבאים:

      1.       ההוראות תקפות החל ממועד פרסומן ועד ליום 31.12.2020. רשות המסים תערוך להוראות אלו התאמות מדי שנה במידת הצורך.

     2.       בכל שנת מס תותר רק משיכה אחת מתוקף הוראות אלו, ללא ניכוי מס במקור מכל הקופות על שם המבקש.

תנאים לאישור משיכת כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור

      1.       סכום כספי הפיצויים הצבורים אצל המשלם אינו עולה 10,000 ₪.

      2.       מקור כספי הפיצויים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל אשר נעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנת הגשת הבקשה למשיכת הכספים.  
 3.      סך הכנסותיו של המבקש בשנת המס, לרבות כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, לא יעלה על 59,000 ₪ לגבר ו- 72,000 ₪ לאישה.

      4.       הסכום המרבי של כספי הפיצויים שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס במקור יהיה עד גובה "הפרש ההכנסה", אך לא יותר מסך של 10,000 ₪. "הפרש ההכנסה" - ההפרש בין סך ההכנסות המרבי הנקוב בסעיף 4.1 בהוראות, לבין סך ההכנסות הכולל עליו הצהיר המבקש בטופס ההצהרה החתום למשיכת הכספים, כפי שהוגש למשלם.

תנאים לאישור משיכת כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור :

      1.       סכום כספי התגמולים לקצבה הצבורים אצל המשלם אינו עולה על 15,000 ₪.

     2.       משיכת כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור תתאפשר רק למבקש שהצהיר בפני המשלם כי אין ולא צפויות לו הכנסות חייבות במס בשנת המס בה מתבקשת המשיכה, כמפורט בנספח.

     3.       הגשת בקשה למשלם למשיכת סכום כספי התגמולים לקצבה ללא ניכוי מס במקור תתאפשר רק החל מהרבעון האחרון של שנת המס, כלומר, החל מיום 1.10 בשנת המס.

     4.       אין ברישומי המשלם נתונים אודות הפקדות שוטפות לפיצויים ו/או תגמולים במהלך שנת המס בה מבוקשת משיכת כספי התגמולים לקצבה.

     5.       הסכום המרבי של כספי התגמולים לקצבה שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס במקור יהיה עד 15,000 ₪.

תנאים לאישור משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה, במסגרת אותה בקשת משיכה.

כדי למשוך הן כספי פיצויים והן כספי תגמולים לקצבה, במסגרת אותה בקשה, יש צורך בהתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:

     1.       סכום כספי הפיצויים הצבורים אצל המשלם אינו עולה 5,000 ₪. סכום כספי התגמולים לקצבה הצבורים אצל המשלם אינו עולה על 4,000 ₪.

      2.       מקור כספי הפיצויים והתגמולים הינו בהפקדות שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנת משיכת הכספים.

     3.       סך הכנסותיו של המבקש בשנת המס, לרבות כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, לא יעלה על 45,000 ₪ לגבר ו- 58,000 ₪ לאישה.

     4.       הסכום המרבי של כספי התגמולים לקצבה שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס במקור יהיה עד 4,000 ₪. הסכום המרבי של כספי הפיצויים שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס במקור יהיה עד לסך של 5,000 ₪.

 

כעולה מצבר התנאים האמורים, נראה כי אפשרויות הניצול של הזכות לפטור ממס מניכוי במקור במשיכות, תהיה מצומצמת ביותר, כך שרק מעטים אכן ייהנו בפועל מההקלות – וחבל !

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5444-הקלות-קטנטנות-במיסוי-משיכה-מקופות-גמל-ופיצויים.aspx

© כל הזכויות שמורות