ralc.co.il

true

שווי רכב צמוד - פשרה אפשרית עם פקיד השומה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  22.09.2020

שווי רכב צמוד -פשרה אפשרית עם פקיד השומה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בימים אלו, מתקיים מהלך מרוכז של פקידי השומה לביקורת ניכויים, בכל העסקים שניהלו יומן רכב, וערכו שווי רכב צמוד יחסי לעובדיהם לפי יחסיות הנסיעות הפרטיות לעומת כלל נסיעות הרכב, ולא לפי שווי הרכב המלא לפי תקנות מס הכנסה. אלא, שמסתבר כי ניתן להגיע לפשרה בחיוב זה.

הפתרון לחיוב מס מופחת בגין שווי רכב צמוד לבעלי שליטה, המקובל גם על רשות המיסים, הוא לייחס את הוצאות הרכב לבעלי השליטה, ולחייב אותם במס דיבידנדים, במקום מס שולי על הפרשי השווי. זהו פתרון טוב במיוחד לחברות שיש להן הפסדים וכן במקרים מסוימים נוספים.

כך עולה מפסק הדין בעניין טירר אשר ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בעניין חברת א.טירר (ב"ל 19447-06-17, א. טירר חברת עורכי דין נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 1.9.2020).

פסק הדין עוסק בחברת עורכי דין, אשר לגביה החלו בשנת 2015 הליכי ביקורת ניכויים, הן מצד פקיד השומה והן מצד המוסד לביטוח לאומי.

מתוך האמור בפסק הדין, עולה כי בשנת 2016 נחתמו הסכמי שומה בין החברה לבין פקיד השומה, בהם הוסכם כי הוצאות אחזקת רכב שנרשמו בספרי החברה, ייחשבו כמשיכות דיבידנדים לבעלי המניות, ובהתאם יחויבו במס דיבידנדים.

לאחר החתימה על הסכמי השומה, הגישה החברה השגה מתוקנת למוסד לביטוח לאומי, בה טענה כי הסכום אשר במחלוקת סווג כדיבידנד ע"י פקיד השומה במסגרת הסכם שומות ולכן, הוא אינו חייב בתשלום דמי ביטוח.

השגה זו הגיעה להכרעת בית הדין האזורי לעבודה ונתקבלה על ידו, ונקבע כי המוסד לביטוח לאומי כפוף לחלוטין בעניין קביעת שומת ניכויים על ידו, לקביעות של פקיד השומה. ראו הרחבה במאמרנו הנפרד בנושא זה.

בשולי פסק הדין אנו למדים כי פקיד השומה הסכים להגיע לפשרה עם חברת טירר, לפיה בעלי השליטה בחברה, אשר החזיקו ברכב צמוד של החברה, לא יחויבו בשווי רכב צמוד לפי תקנות מס הכנסה, אלא, נערך הסדר פשרה, לפיו הוצאות הרכב לא הוכרו בחברה, והם יוחסו למשיכות בעלי השליטה וחויבו במס דיבידנדים בלבד בשיעור של 30% במקום 50% במס שולי מלא.

אמנם, המשמעות היא כי אי ההכרה בהוצאות הרכב, תחויב במס גם במישור החברה כהוצאות לא מוכרות, אך בתנאים מסוימים, בעיקר אצל חברות מפסידות ו/או מטעמים של פטור מחיוב דמי ביטוח לאומי וגילום שלהם על ידי פקיד השומה, יש לכך כדאיות מיסויית. שכן, הגדלת ההוצאות הלא מוכרות, רק תפחית בהן את ההפסדים.

נראה כי בכך נתנה רשות המיסים חלופה נוספת לחיוב במס בגין שווי רכב צמוד על ידי בעלי שליטה, שכדאי לבחון אותה וליישם אותה, בתנאים הנכונים.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5552-שווי-רכב-צמוד-פשרה-אפשרית-עם-פקיד-השומה.aspx

© כל הזכויות שמורות