ralc.co.il

true

תזכיר חוק - תשלום לעובדים עבור בידוד עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.10.2020

תזכיר חוק – תשלום לעובדים עבור ימי בידוד עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

פורסם תזכיר חוק להסדרת תשלום לעובדים הנמצאים בימי בידוד עקב הקורונה, באופן שהתשלום יכוסה על ידי המעסיקים ועל ידי המדינה, בהתאם למספר ימי המחלה שהעובד זכאי לו. הוראות אלו לא יחולו לגבי עובדים שחלו בפועל בקורונה לגביהם יחול חוק ימי מחלה הקיים, וכן שמורה לעובדים שחלו תוך מהלך עבודתם להגיש תביעה לקצבת נפגעי עבודה ממוסד לביטוח לאומי.

על רקע התפשטות המחלה הנגרמת על ידי נגיף SARS-COV-2 (להלן – נגיף הקורונה או הנגיף) בישראל, הכריז שר הבריאות ביום 27.1.2020 על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת. לצורך מניעת התפשטות הנגיף ושמירה על בריאות הציבור, הטילה הממשלה הגבלות משמעותיות, ביניהן חובת בידוד של עד 14 ימים לשבים מחו"ל או למי שנחשף לחולה מאומת בנגיף.

ביום 4.2.2020, פורסמה תעודת מחלה גורפת מטעם ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, לפיה כל מי שחייב בבידוד, יראו אותו כחולה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 (להלן - החוק או חוק דמי מחלה). זאת, לאור החשש המשמעותי שיש בהדבקה בקרוב מי שחייב בבידוד.

ביום 27.7.2020 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל,  אשר קבע כי בידוד אינו מחלה כהגדרתה בחוק, ופסל את ההסדר של תעודת מחלה גורפת. בית המשפט העליון השהה את כניסת פסק הדין בעניין ימי בידוד לתוקף עד ליום 30.9.2020. זאת, כדי לתת שהות להיערך לשינוי ההוראות. לבקשת המדינה, אישר בית המשפט העליון להשהות בתקופה נוספת את כניסת פסק הדין בעניין ימי בידוד לתוקף, וזאת על מנת לאפשר למדינה שהות להשלים הכנת ההסדר החקיקתי.

מוצע כעת לקבוע הוראת שעה, לפיה החל מיום פרסום הוראת השעה ועד ליום 30.6.2021, עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בריאות העם, יהיה זכאי להשתמש בימי המחלה שצבורים לטובתו אצל המעסיק.

התשלום בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לקבוע בחוק: 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום מחלה על היום השני, 50% מערך יום מחלה על היום השלישי ו-100% החל מהיום הרביעי לבידוד. המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות הבידוד הנותרת שווה בשווה. עם זאת, נקבעו הוראות פרטניות לעניין תחולה של הסדרים מיטיבים מסוימים.

כמענה לעובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה, נקבע כי עובדים אלו יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה: 0% מהשכר על היום הראשון, 50% מהשכר על היום השני, 50% מהשכר על היום השלישי, ו-70% החל מהיום הרביעי והלאה. כאשר העלות תמומן במלואה על-ידי המדינה.

כך, יימנע התמריץ השלילי בדבר הימנעות מבידוד. כהשלמה למהלך זה, מוצע לקבוע הסדרים לשיפוי חלקי של המעסיקים בגין תשלום דמי בידוד עבור עובד שנעדר מעבודתו.

בהתאמה, מוצע כי מעסיקים יהיו זכאים לשיפוי בגין היעדרם של עובדיהם ששהו בבידוד רטרואקטיבית, החל מיום 1.10.2020, וזאת החל מהמועד שבו פסק הדין בעניין ימי בידוד היה אמור להיכנס לתוקף לפני הדחייה הנוספת שביקשה המדינה מבית המשפט העליון לצורך יישום הסדר זה.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5559-תזכיר-חוק-תשלום-לעובדים-עבור-בידוד-עקב-הקורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות