ralc.co.il

true

נתונים לחישוב המס ליחיד על בסיס שנתי לשנות המס 2005-2007

30.10.2007


נתונים לחישוב הקלות במס הכנסה ליחיד – על בסיס שנתי

זיכויים, ניכויים, פטורים, הנחות והקלות אחרות במס הכנסה

לשנות המס 2005, 2006, ו- 2007
מדרגות מס הכנסה ליחיד על בסיס שנתי

2005

2006

2007

מדרגה

מ-

עד

מצטבר

מדרגה

מ-

עד

מצטבר

מדרגה

מ-

עד

מצטבר

10%

1

50,040

5,004

10%

1

51,360

5,136

10%

1

51,240

5,124

23%

50,041

89,040

13,974

22%

51,361

91,440

13,954

21%

51,241

91,200

13,516

32%

89,041

133,680

28,259

29%

91,441

137,280

27,248

29%

91,201

136,920

26,774

37%

133,681

238,680

67,109

36%

137,281

245,040

66,042

35%

136,921

196,560

47,648

39%

238,681

413,400

135,250

37%

245,041

424,440

132,420

36%

196,561

423,240

129,253

49%

413,401

ואילך

49%

424,441

ואילך

48%

423,241

ואילךסעיף

2007

2006

2005הנחות

תקרת זיכוי ישובים א

11(ב)(1)

199,560.00

200,160.00

194,880.00

תקרת זיכוי ישובים ב

11(ב)(3)

132,960.00

133,320.00

129,840.00שווי רכב צמוד(4)

קבוצה 1

תוספת (ת' 2)

14,040

14,160

13,280

קבוצה 2

תוספת (ת' 2)

15,960

15,960

14,880

קבוצה 3

תוספת (ת' 2)

20,880

20,880

19,480 (5)

21,880 (6)

קבוצה 4

תוספת (ת' 2)

25,800

25,920

24,080

קבוצה 5

תוספת (ת' 2)

36,360

36,360

34,080

קבוצה 6

תוספת (ת' 2)

46,080

46,200

43,360

קבוצה 7

תוספת (ת' 2)

58,080

58,200

54,800שווי שימוש טלפון נייד

שווי שימוש - טלפון נייד

ת' 2ב(ג) (2)

1020.00

1,020.00

1,020.00פטורים

תקרת פטור לעיוור / נכה

9(5)(א)(1)

507,600.00

510,000.00

496,800.00

תקרת קצבה מזכה

84,000.00

84,240.00

82,080.00

תקרת פטור 35% לקצבה

9א(א)

29,400.00

29,484.00

28,728.00

תקרת פיצויים פטורים שנת עבודה

9(7א)(א)

10,220.00

10,250.00

9,980.00

מתנות אישיות פטורות

9(20)(ג)(2)

180.00

180.00

170.00

תקרת יתרת הלוואה

3(ט)(1)

6,480.00

6,480.00

6,240.00

אחוז ריבית לפי סעיף 3(ט)

3(ט)(1)

4.00%

4.00%

4.00%

משכורת קובעת - קרן השתלמות

3(ה)

188,544.00

188,544.00

188,544.00

תקרה לקצבה/לתגמולים

3(ה3)

361,776.00

354,384.00

334,272.00

קרן השתלמות לעצמאי וחב' קיבוץ

3(ה2)

218,000.00

219,000.00

213,000.00

תקרת פטור הכנסה מהשכרת דירה

2(א)(3)

50,400.00

45,960.00

67,140.00

קצבה פטורה לשנת עבודה

9א(ב)(3)

1,176.00

1,176.00

1,152.00ניכויים

תקרת הכנסה מזכה (הכנסת עבודה)

47(א)(1)

86,400.00

87,600.00

85,200.00

חסכון מירבי לשכיר 5%

47(א)

4,320.00

4,380.00

4,260.00

תקרת הכנסה מזכה (הכנסת עבודה)

47(א)(1)

122,400.00

122,400.00

120,000.00

חסכון מירבי לעצמאי 7%

47(א)

8,568.00

8,568.00

8,400.00זיכויים

תקרת שכר משמרות

10(ג)

106,320.00

106,560.00

103,800.00

ערך נקודת זיכוי

33א

2,136.00

2,136.00

2,136.00

מינימום תרומה שאינה מזכה

46(א)

380.00

380.00

370.00

תקרת תרומות (עד 30% מההכנסה)

46(א)

4,013,000

2,218,000

2,165,000

תקרת זיכוי 25%

45א(א)

1,512.00

1,533.00

1,491.00

תקרת זיכוי 35%

45א(ב)

2,116.80

2,146.20

2,087.40

תקרת זיכוי לשכיר

45א

6,048.00

6,132.00

5,964.00

תקרת זיכוי לעצמאי

45א

6,120.00

6,120.00

6,000.00

תקרת הכנסה מזכה מעבודה

47(א)(1)

86,400.00

87,600.00

85,200.00

תקרת הכנסה מזכה לא מעבודה

47(א)(1)

122,400.00

122,400.00

120,000.00

תקרת זיכוי משמרות

ת' 2(ב)(1)

9,300.00

9,360.00

9,120.00


========================

1. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז 1986

2. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב 1972

3. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן – 1990

4. תקנות מ"ה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז – 1987

5. שנת ייצור מ- 2005

6. שנת ייצור עד 2004מס' סידורי 100002

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1008-נתונים-לחישוב-המס-ליחיד-על-בסיס-שנתי-לשנות-המס-2005-2007.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú