ralc.co.il

true

חייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול ספרים בהתאם לענפי העיסוק

05.08.2007

חייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה

על פי הוראות ניהול ספרים בהתאם לענפי העיסוק


מס' התוספות בהוראות

התנאים לחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה

מס' מועסקים

לשנים 2005-2007
(הסכומים בש"ח)

א

יצרנים

18 לפחות

מחזור שנתי עולה על 3,000,000

ב

סיטונאים

4 לפחות

מחזור שנתי עולה על 3,000,000

ג

קמעונאים

7 לפחות

מחזור שנתי עולה על 3,000,000

ד

קבלנים

אין הגבלה

מחזור עיסוקם עולה על 3,000,000

ז

בעלי בית ספר לנהיגה

5 כלי רכב לפחות

ח

בעלי בית ספר (בכל תחום)

מספר תלמידיהם הממוצע עולה על 150 תלמידים.

ט

סוחרי מקרקעין

שמחזור עיסקם בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת (שנה קובעת – כשמשמעותה בהגדרת מחזור) עולה על 9,000,000 ₪

מתווכי מקרקעין

שעמלתם השנתית עולה על 490,000 ₪.

י

סוחרי רכב

שמחזור עיסקם עולה על 9,000,000 ₪

מתווכי רכב

שעמלתם השנתית עולה על 370,000 ₪.

יא

נותני שירותים אחרים (למעט בעלי מקצועות חופשיים)

שמחזורם השנתי עולה על

1,700,000

בעל מוסך

שמחזורו השנתי עולה על

2,350,000 ₪.

יב

חקלאים

שמחזורם בחקלאות עולה על

4,100,000 ₪

יד

בעלי תחנות דלק

בשנים 2005ו- 2006: שכמות הבנזין שקנו בשנה שקדמה עלתה על 2,000,000 ליטר או שהכמות היתה נמוכה אך יש מתן שירותי סיכה או רחיצה.

משנת 2007: בוטלה ההוראה בדבר כמות הבנזין ומספיק שמדובר במכירת דלק, אך החיוב מוטל על המוכר באמצעות משאבת דלק המחוברת למערכת חשבונות ממוחשבת.

טו

סוכנות ביטוח

המורשים להדפיס פוליסות (להבדיל מסוכני ביטוח).

טז

יהלומנים

למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או מתווך.

מוסדות ציבור (גם אם אינם נישומים)

מעסיקים מעל 10 עובדים

מחזורם עולה על 500,000 ₪
1. סכומי המחזור העסקי לא שונו בשנים 2005 עד 2007.

2. די שהמחזור העסקי או מספר המועסקים עולה על הרשום בטבלה בכדי שתתקיים החובה לניהול מערכת הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.

3. מחזור עסקי – סכום המכירות / השירותים, לרבות מיסים עקיפים בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכה שומה סופית והכול לפי הסכום הגבוה, כשהוא מוכפל ב- 12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקובעת. לגבי נישום חדש, אחד מאלה:

3.1. מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת;

3.2. לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם.

מס' סידורי 100003

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1124-חייבים-בניהול-מערכת-חשבונות-כפולה-על-פי-הוראות-ניהול-ספרים-בהתאם-לענפי-העיסוק.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú