ralc.co.il

true

פרשת עייני - חשבוניות פיקטיביות - לא לערעור נוסף

06.08.2007

פרשת עייני - חשבוניות פיקטיביות - לא לערעור נוסף

תקציר פסק דין/רמי אריה עו"ד רו"ח

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות הערעור בתיק רע"פ 8807/06 מאיר אבגנים ואח' נגד מדינת ישראל, כדלקמן:

1. בקשת רשות לערעור זה, הוגשה בהמשך להרשעת המערערים בחלקם בפרשת הפצת חשבוניות פיקטיביות על ידי מאיר עייני בעל חברת י. מ. עייני.

2. בערעור לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, טענו המבקשים כי הסחורה אשר פורטה בחשבוניות, אכן סופקה למבקשים וכן כי לא היה להם מניע או כדאיות לרכוש את החשבוניות הפיקטיביות בשל קיום הפסדים בעסקם.

3. בהמ"ש המחוזי דחה את הערעור בקובעו, כי לא מצא דופי בממצאי בית-משפט השלום.

4. בבקשת רשות הערעור לבהמ"ש העליון הועלו חמש טענות עיקריות:

4.1 ההרשעה מבוססת על עדות יחידה, שקרית ומפי השמועה של עד מדינה.

4.2 הסחורה והעבודות נשוא החשבוניות סופקו למבקשים ללא ידיעתו של עד המדינה.

4.3 בחומר הראיות אין "סיוע" לעדותו של עד המדינה.

4.4 הראיות מעידות על כך, שהמבקשים לא היו מודעים לפסול שבחשבוניות ואין כל בדל ראיה באשר לקיום היסוד הנפשי הנדרש בעבירות בהן הורשעו, כאשר בהקשר זה טענו המבקשים להיעדר מניע ותמריץ כלכלי לרכישת חשבוניות פיקטיביות.

4.5 גרסת המבקשים עקבית, מפורטת ולא קיימות בה סתירות.

5. לטענת המדינה, הבקשה אינה מעוררת כל שאלה משפטית עקרונית שכזו ולא מתקיימת כל עילה המצדיקה דיון בגלגול שלישי. כל טענות המבקשים מכוונות כנגד קביעות עובדתיות וממצאי מהימנות.

6. נפסק, כי הצדק עם טענת המדינה, וכי בקשת רשות הערעור איננה מעוררת כל טענה בעלת חשיבות כללית, בין משפטית ובין ציבורית. המבקשים לא הצביעו על עילה המצדיקה דיון ב"גלגול שלישי". לפיכך בהתאם לפסיקה 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור, אין מקום לדיון נוסף בבהמ"ש העליון בעניין. בקשת רשות הערעור נדחתה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1125-פרשת-עייני-חשבוניות-פיקטיביות-לא-לערעור-נוסף.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú