ralc.co.il

true

שיעורי המס על הכנסות ריבית (לרבות דמי ניכיון) – ליחיד ולחברה

25.08.2007

שיעורי המס על הכנסות ריבית (לרבות דמי ניכיון) – ליחיד ולחברה

ככל שעומדים בכל התנאים הנדרשים לקבל שיעורי המס המיוחד כמפורט בטבלה.

לפי סעיף 125 ג' לפקודת מס הכנסה

מקבל הריבית

יחיד תושב ישראל

חברה תושבת ישראל

עד 31.12.05

מיום 1.1.06

עד 31.12.05

מיום 1.1.06

ריבית ריאלית מני"ע נסחר או מהשקעה צמודת מדד/ מט"ח בתאגיד בנקאי

15% (1)(2)

20% (1)(3)

לפי שיעור מס חברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה

קשורית לטבלת שיעורי המס

ריבית ריאלית מני"ע שאינו נסחר או מהשקעה שאינה צמודת מדד/ מט"ח בתאגיד בנקאי

10% (1)(2)

15% (1)(3))

ריבית מהשקעה חוץ בנקאית או מני"ע שאינו נסחר בבורסה או בשוק מוסדר

מס שולי (לפי סעיף 121לפקודה) קשורית לטבלת שיעורי המס

15% (לא צמודים)

20% (צמודים) (3)

ריבית בגין השקעה בני"ע זר (שאינו נסחר בבורסה בישראל ואינו ני"ע של חברה ישראלית הנסחרת בבורסה בחו"ל)

15%-

בשנת 2005

20%

35%-

בשנים 2004-2003

1. ההכנסות מריבית שנצמחה או שנצברה, שמקורה מאג"ח, מפיקדונות ומתוכניות חסכון שנפתחו לפני ה – 8.5.2000 מיום פתיחתן ועד ל"תחנת היציאה הראשונה", פטורות מס (למעט, מקרים מסוימים שהיו חייבים במס לפני הרפורמה).

"תחנת היציאה הראשונה" – המועד שבו ניתן היה למשוך כספים מתוכנית החיסכון או הפיקדון (גם אם לא נמשך בפועל באותו מועד) לאחר ה- 1.1.2003, מבלי שהמשיכה תהא כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדר בתנאי תוכנית החיסכון או הפיקדון.

2. שיעורי מס זה יחול במידה והיחיד עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

2.1. לא נתבעו בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

2.2. ההכנסה אינה הכנסה לפי סעיף 2 (1) לפקודה בידי היחיד;

2.3. ההכנסה אינה רשומה בפנקסי חשבונות בעסקו של היחיד או איננה חייבת ברישום כאמור;

2.4. מקבל הריבית אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית.

3. על ריבית בשל תשלומים ששולמו לקופת גמל החל מיום 1.1.2006, ועל ריבית מתוכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני 10.8.05, שהופקדה או נצמחה לאחר המועד שבו ניתן היה למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון חייבת במס בשיעור מס של 20%. ריבית בשל הפקדות לתוכניות חיסכון שנפתחו לפני 1.1.2006, חייבת במס בשיעור של 15% בלבד על צבירה עד מועד זה.

מס' סידורי 100015

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1195-שיעורי-המס-על-הכנסות-ריבית-לרבות-דמי-ניכיון-ליחיד-ולחברה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú