ralc.co.il

true

ההכנסות עליהן ניתן לדווח במסגרת הדיווח המקוצר ושיעור המס עליהן

04.09.2007

ההכנסות עליהן ניתן לדווח במסגרת הדיווח המקוצר

ושיעור המס עליהן

מיום 1.1.2006 ואילך

הדיווח המקוצר חל רק על יחידים שאלמלא הכנסת החו"ל שלהם – הם פטורים מהגשת דוח שנתי.

הדיווח ותשלום המס יעשו עד ה- 30 באפריל לתום שנת המס הקודמת, לא ניתן לקזז הפסדים במסגרת הדיווח המקוצר.

ההכנסה

סעיף

מס

הערות לשיעור המס

ריבית ורווחים על תכניות חסכון ופיקדונות בתאגיד בנקאי בחו"ל

125ג(ב)

20%

בתנאי שאין מדובר בהכנסה מעסק בידי הנישום, שהיא אינה רשומה בפנקסי עסק, אינה חייבת ברישום כאמור, ולא נתבעו בגינה הוצאות ריבית והפרשי הצמדה.

ריבית ודמי ניכיון בשל ניירות ערך זרים

125(ד)

20%

הכנסות מפעילות נושאת פרסים ומהגרלות.

124ב

25%

בתנאי שלא נתבע ניכוי הוצאות, קיזוז הפסד, זיכוי או פטור ממס למעט פטור לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11).

דיבידנדים מחבר בני אדם תושב חוץ בשל ניירות ערך נסחרים

125ב(1)

20% (1)

דיבידנדים מחבר בני אדם תושב חוץ בשל ניירות ערך שאינם נסחרים

125ב(2)

20% (1)

הדיווח המקוצר אינו חל על הכנסה לפי סעיף 75ב' לפקודה ("דיבידנד רעיוני" מחברה נשלטת זרה)

רווח הון ממכירת ניירות ערך של חברה ישראלית הנסחרת בבורסה בחו"ל

91(ב)

20%

(1) (2)

בתנאי שלא נתבעו הוצאות מימון

רווח הון ממכירת ניירות ערך של חברה זרה הנסחרת בבורסה בחו"ל

91(ב)

20%

(1) (3)

בתנאי שלא נתבעו הוצאות מימון

הכנסות מהשכרת נכס מקרקעין מחוץ לישראל

122א

15%

בתנאי שלא נתבעו הוצאות, קיזוז הפסדים או פטור ממס. למעט, פחת וניכוי בשל פחת

(1) "בעל מניות מהותי" חייב בשיעור מס של 25% .

"בעל מניות מהותי" (סעיף 88 לפקודה):

מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם ("אמצעי שליטה" [אחת מאלה]: הזכות לרווחים, הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, זכות הצבעה באסיפה כללית, הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק, הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות על הדרך להפעלת זכותו, בין מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות).

(2) בנוגע לרווח הון שנצמח בגין ני"ע של חברה ישראלית:

עד ליום 1.1.03

פטור ממס

החל מיום 1.1.03

חייב בשיעור 20% (בעל מניות מהותי- 25%)

(3) בנוגע לרווח הון שנצמח בגין ני"ע של חברה זרה:

עד ליום 31.12.04

חייב בשיעור 35%

החל מיום 31.12.04

חייב בשיעור 20% (בעל מניות מהותי- 25%)

מס' סידורי 100023

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1226-ההכנסות-עליהן-ניתן-לדווח-במסגרת-הדיווח-המקוצר-ושיעור-המס-עליהן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú