ralc.co.il

true

שיעורי ניכוי מס במקור - לפי אופי העיסוק

18.09.2007

שיעורי ניכוי מס במקור - לפי אופי העיסוקהטבלה מפרטת את שיעורי הניכוי במקור המרביים שיש לחשב מתשלומים המשולמים על ידי משלמים למקבלים.
בנוסף, לחובת הניכוי במקור החלה על כל נישום החייב בניהול ספרי חשבונותיו לפי שיטת הנהלת החשבונות הכפולה, בהתאם להוראות ניהול ספרי חשבונות.

אי הניכוי במקור כחוק, עלול להביא לשלילת ההכרה בהוצאות ששולמו כהוצאות מוכרות (לפי סעיף 32א לפקודת מס הכנסה)
וכן להטלת שומות ניכויים (לפי סעיף 167 לפקודה)

אי ניכוי במקור, אי דיווח או אי העברת הניכויים, מהווים עברה פלילית (לפי סעיפים 216, 218, 219 לפקודה)
מס'

סוגי תשלומים

משלמים החייבים בניכוי מס במקור (מסומנים ב- P)

שיעור הניכוי

משלם שעיסוקי מסוג אותו תשלום

משלם שאין עיסוקו מסוג אותו תשלום

יחיד

חבר בן אדם

יחיד

חבר בן אדם

אחוזים

1.

שכר סופרים

(זכויות למיניהן היצירות ספרותיות, אומנותיות ומוסיקליות כמשמעותן בחוק זכויות יוצאים)

P

P

--

P

מס שולי מירבי ליחיד

2.

עמלת ביטוח

(כולל דמי עמלה, הענקה, הקצבה, הטבה, דמי ניהול, דמי רכישה, דמי גביה, החזר הוצאות וכיו"ב)

P

P

--

--

40

3.

שער אמנים, בוחנים, מרצים וכו':

3.1

שכר אומנים

(שירה, דקלום, הקראה, נגינה, רקוד וכיו"ב, הופעה אומנותית אחרת, עבודות הקשורות ביצור סרט וכל תשלום ע"י מארגן מופעים או כנסים בתחום עיסוקו):

P

P

--

P

מס שולי מירבי ליחיד

3.2

שכר בוחנים

(הכנה, ניהול פיקוח, או בדיקה של מבחנים);

P

P

--

P

מס שולי מירבי ליחיד

3.3

שכר מרצים

הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול, מופע שאינו אמנותי;

P

P

--

P

מס שולי מירבי ליחיד

3.4

מעניקי שירותי משרד

תרגום, כתבנות, ניהול חשבונות, תכנון או תכנות למחשבים או למיכון;

P

P

--

P

מס שולי מירבי ליחיד

3.5

שכר דירקטורים

(בתחולה מיום 28.11.97)

P

P

--

P

מס שולי מירבי ליחיד

3.6

שכר ספורטאים

(מענקים ותשלומים אחרים לספורטאים ומ- 26.4.94 – למעט הכנסת עבודה)

P

P

--

P

30

4.

עבודות בנייה והובלה

4.1

שיעור הניכוי הכללי

P

P

--

--

30

המקבל משלם ל- 1-4 מקבלים אחרים

P

P

--

--

27

המקבל משלם ל- 5 מקבלים או יותר

P

P

--

--

25

4.2

עבודות בנייה

חפירה ביוב, סלילת כבישים, עבודות עפר ועבודות התקשרות בהכנה לבנייה ובהשלמתה1 שכירת ציוד המשמש לביצוע עבודות בנייה;

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

4.3

עבודות הובלה

(הובלות משאות ביבשה עבור הקבלן)

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל
מס'

סוגי תשלומים

משלמים החייבים בניכוי מס במקור (מסומנים ב- P)

שיעור הניכוי (2) מ- 1.4.87

משלם שעיסוקי מסוג אותו תשלום

משלם שאין עיסוקו מסוג אותו תשלום

יחיד

חבר בן אדם

יחיד

חבר בן אדם

אחוזים

5.

עבודת הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה והובלה (המחא"ה):

5.1

עבודת הלבשה

(לרבות ייצור, הלבשה ומוצרי טקסטיל);

--

P

--

--

30

5.2

עבודת מתכת

(לרבות ייצור מתכת, מוצרי מתכת, ומכונות וכן פעולות שמהותן תיקונים בתעשיית המתכת);

--

P

--

--

30

5.3

עבודות חשמל ואלקטרוניקה

(לרבות ייצור ציוד חשמל ואלקטרוניקה וכן פעולות שמהותן תיקונים בתעשיית החשמל והאלקטרוניקה);

P

P

--

--

30

5.4

עבודות הובלה

הובלת משאות ביבשה (לרבות גרירה או ארגון הובלה כאמור לשם ביצועה בידי אחרים);

P

P

--

--

30

5.4.1

הולכת נוסעים לעבודה וחזרה

P

P

P

P

30

5.4.2

הולכת נוסעים אחרים (ביבשה)

P

P

--

--

30

6.

תשלומים בעד עבודה חקלאית מ- 1.11.84

P

P

--

--

30

7.

תשלומים בעד תוצרת חקלאית מ- 1.11.84

P

P

--

--

15

8.

יהלומים

(לרבות אבנים יקרות אחרות):

עיבוד יהלומים (לרבות ביקוע, ניסור ועבודה אחרת המתבצעת ביהלומים, או באבנים יקרות אחרות למעט שיבוצם בחומר אחר) שיעור הניכוי הכללי

P

P

--

--

30

אך אם המקבל משלם ל- 1-4 מקבלים אחרים

P

P

--

--

25

ואם המקבל משלם ל- 5 מקבלים אחרים או יותר

P

P

--

--

20

מס' סידורי 100008

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1246-שיעורי-ניכוי-מס-במקור-לפי-אופי-העיסוק.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú