ralc.co.il

true

כללי ההמרה של סכומים במט"ח לשקלים חדשים

24.09.2007

כללי ההמרה של סכומים במט"ח לשקלים חדשים
לפי כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים), התשס"ג-2003

ההכנסה

שיטת ההמרה

הערות

עסק / משלח יד

המרה אפשרית בשני מועדים:

1. מועד ביצוע העסקה.

2. מועד הפעולה הכספית.

הפרשי השער בין שני המועדים יסווגו בהתאם לאינטגרליות ולשיטת הדיווח של הנישום.

הכנסות פסיביות (1)

מועד הפעולה הכספית.

ממקורות 2(4) – 2 (7), 2א'

חמי"ז(2) / חנ"ז(3)

השער היציג של מדינת המושב בתום שנת המס של מדינת המושב

רווח הון

תרגום התמורה לפי המוקדם מבין יום המכירה או יום קבלת התמורה

תרגום המחיר המקורי לרבות השבחות ושיפורים לפי יום התשלום, ובסכומים ששולמו על חשבון, לא יאוחר ממועד גמר ההשבחה או השיפור

1. כאשר מדובר בהכנסה מרבית, הקרן המניבה את ההכנסות צוברת אף היא הפרשי שער. תרגום סכומי הקרן יתבצע ביום ההשקעה, ובתום כל שנת מס עד למועד פירעון ההשקעה. על הפרשי תרגום אלו יחול הפטור הקבוע בסעיף 9(13) לפקודה.

2. "חמי"ז – חברת משלח יד זרה.

3. "מנ"ז – חברה נשלטת זרה (C.F.C.).

מס' סידורי 100005

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1277-כללי-ההמרה-של-סכומים-במט-ח-לשקלים-חדשים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú