ralc.co.il

true

מועדי דיווח למס הכנסה

10.10.2007

מועדי דיווח למס הכנסה

הנושא

סעיף בחוק

מועד הדיווח ו/או התשלום

דיווח ותשלום מקדמות רווח הון

91(ד)

תוך 30 יום מיום מכירת נכס

דיווח ותשלום בשל הכנסה מדמי השכרת דירה למגורים שאיננה הכנסה מעסק.

122 (ב)(2)

תשלום המס בתוך 30 יום מקבלת ההכנסה (1)

הגשת הדוח השנתי על הכנסה.

132 (א)

עד ה- 30 באפריל

הגשת הדוח השנתי על הכנסה למי שהדוח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה

132(ב)

עד 31 במאי

הגשת הצהרת הון

135(1)

תוך 120 יום מהדרישה

ניכויים משכר עבודה ומתשלומים אחרים.

164 והתקנות

15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)

העברת ניכוי מס במקור מריבית/דיבידנד

164 והתקנות

עד ה- 15 לחודש העוקב למועד התשלום

דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה

175(א) ו- (ב)

15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)

דיווח ותשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות

181ב והתקנות

15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)

תשלום המס, שאינו שנוי במחלוקת, על פי הודעת השומה

183,184

תוך 15 יום ממסירת הודעת השומה

ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר של השנה שחלפה

26(ב) להוראות מ"ה (ניהול פנקסי חשבונות)

עד 10 בינואר של כל שנה (נישום הרוצה לערוך את מפקד המצאי יותר מעשרה ימים ועד חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו ולערוך לאחר מכן את התיאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן יודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה)

(1) ביום 4.7.2007 התפרסמה הצעת חוק מטעם הממשלה לתיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה. בהתאם להצעה תבוטל דרישת תשלום המס בתוך 30 יום מקבלת התקבול בשל דמי השכירות למגורים. מוצע כי חובת התשלום תהיה רק בתוך 30 יום מתום שנת המס. בהצעה נקבע כי תחולת התיקון תהיה כבר מההכנסה לשנת 2007. עוד מוצע, כי התיקון יחול רטרואקטיבית גם לגבי הכנסה בשנת 2006 (אם לא שולם המס 30 יום מהתקבול) כשעל המס יתווסף הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.12.2006 ועד למועד התשלום בפועל.

מס' סידורי 100007

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1308-מועדי-דיווח-למס-הכנסה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú