ralc.co.il

true

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 166), התשס"ח–2008

01.01.2008

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 166), התשס"ח2008*

תיקון סעיף 9

1.

בפקודת מס הכנסה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 9(2)(ב) –

 

 

(1)       בהגדרה "שליטה" –

 

 

 

(א)      פסקה (2) – תימחק;

 

 

 

(ב)       בפסקה (3), במקום הרישה עד המילים "או (2)" יבוא "בידי כמה גופים מגופים אלה: רשות מקומית, מפעל הפיס, מוסד ציבורי או קופת גמל";

 

 

(2)       בהגדרה "החזקה מהותית", בפסקה (1), במקום "10%" יבוא "20%".

תחילה

2.

(א)      על אף הוראות סעיף 40 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג–2002[2] (בסעיף קטן זה – חוק ההסדרים התשס"ג), תחילתן של ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9(2) לפקודה ושל פסקאות (1) ו-(2) להגדרה "החזקה מהותית" שבסעיף האמור, כנוסחן בסעיף 39(1) לחוק ההסדרים התשס"ג ובסעיף 1 לחוק זה, לעניין קופת גמל אחת, או כמה קופות גמל המנוהלות או המוחזקות במישרין או בעקיפין בידי אדם אחד, שביום כ"ח באב התשנ"ח (20 באוגוסט 1998) (בסעיף קטן זה – מועד הבדיקה) החזיקו באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם שכל הכנסותיו הן מהשכרת בניינים שבהחזקתו או בבעלותו – ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ובלבד שבמועד הבדיקה ולאחריו מתקיימים שניים אלה בקופת הגמל או בכמה קופות הגמל כאמור:

 

 

 

(1)       מתקיימות בהן הוראות ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9(2) לפקודה, כנוסחה במועד הבדיקה;

 

 

 

(2)       הן לא השקיעו סכומים חדשים, לרבות בדרך של הלוואת בעלים או איגרת חוב, בחבר בני האדם האמור, למעט סכומים שהתחייבו להשקיעם לפני מועד הבדיקה.

 

 

(ב)       תחילתו של סעיף קטן (א), כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

(1)       לעניין ההגדרה "שליטה" – ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001);

 

 

 

(2)       לעניין ההגדרה "החזקה מהותית" – ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).

 

 

 

 

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

רוני בר-און

שר האוצר

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

 

 

 

 

 * התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ח (22 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה –  335, מיום 15 באוקטובר 2007 (ג' בחשוון התשס"ח), עמ' 16, עמ' 74.

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 524.

[2] ס"ח התשס"ג, עמ' 150.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1900-חוק-לתיקון-פקודת-מס-הכנסה-מס-166-התשס-ח-2008.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú