ralc.co.il

true

מתן ארכה לתושבי הדרום ולחיילי המילואים לתשלום המיסים

13.01.2009

מתן ארכה לתושבי הדרום ולחיילי המילואים לתשלום המיסים
והגשה של הדוחות התקופתיים שהמועד להגשתם חל ב -15 בינואר 2009

הודעת רשות המיסים בישראל

לאור המצב הביטחוני השורר בדרום, הוחלט לתת לתושבי הדרום ארכה לתשלום המסים ולהורות על דחייה ל- 29 בינואר של מועדי הדווח והתשלום של הדוחות התקופתיים של מע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה שאמורים היו להתבצע ב - 15 בחודש ינואר.

בהתאם לכך, לא יוטלו קנסות ריבית והצמדה ולא יופעלו הליכי גבייה כנגד תושבי הישובים בדרום, באזורים בהם הוגדר מצב מיוחד בעורף, בגין אי דווח ותשלום עד למועד שנקבע.

בנוסף לתושבי הדרום תחול ההנחיה גם על אזרחים ובעלי עסקים נוספים מיתר חלקי הארץ אשר גויסו למילואים לפעילות מבצעית ועקב כך נבצר מהם לשלם במועד החוקי. עוסקים אלו מתבקשים לפנות באופן פרטני למשרדים בהם מתנהל תיקם.

רשימת הישובים עליהם חלה ההנחיה

נציין, כי דחייה דומה ניתנה גם לגבי דיווחי ביטוח לאומי שהיו אמורים להיות משולמים ב- 15 לינואר 2009.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2041-מתן-ארכה-לתושבי-הדרום-ולחיילי-המילואים-לתשלום-המיסים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú