ralc.co.il

true

הכנסות עמותה הן בעצם הכנסות היושב ראש שלה

15.11.2009

הכנסות עמותה הן בעצם הכנסות היושב ראש שלה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 30.6.2009 קבע בית המשפט המחוזי בירושלים בעמ"ה 7010/03, רחמים יונתן שקלים נ' פקיד שומה ירושלים 3, כי הכנסות עמותה כשהן מעורבות עם הכנסות היושב הראש שלה, הן בעצם הכנסותיו האישיות של יושב הראש וחייבות במס מלא. עם זאת, קביעת השומה חייבת להיות לפי קנה מידה אובייקטיבי וסביר, כדלקמן:

1. פקיד השומה קבע, כי הכנסות העמותה שהקים המערער הם בעצם הכנסותיו האישיות של המערער ולכן חייבות במס הכנסה מלא ואינן פטורות ממס כמו הכנסות עמותה הפועלת למטרות ציבוריות.

2. קביעה זו באה לאור העובדה כי המערער שהקים את העמותה וכיהן כיושב הראש שלה, הינו מומחה לקבלה מעשית ונומרולוגיה ובמשך שנים רבות עסק באופן אישי במתן ייעוץ, ברכות ומתן קמעות והרצאות. בשנת 1990 הקים המערער עמותה בשם עמותת שערי רחמים (להלן: "העמותה"). מאז הקמתה הוא עובד בשירות העמותה כשכיר.

3. מבדיקת החשבונות של העמותה עלה, כי המערער הפקיד סכומים ניכרים מהכנסות העמותה לחשבונו הפרטי. חשבון בנק אחד של העמותה כלל לא דווח ולא נרשם בספרי העמותה. לא הוצאו קבלות על כל ההכנסות שקיבלה העמותה ועוד ליקויים שהביאו לכך שפקיד השומה פסל את ספרי החשבונות של העמותה בכללותם.

4. פקיד השומה ציין, כי פג תוקף האישור שניתן לעמותה בהתאם לסעיף 46 לפקודה, לאחר ששר האוצר, החליט על ביטול מעמדה של העמותה כמוסד ציבורי. בנוסף, לפי החלטת מנהל מע"מ שונה סיווג העמותה לעניין חוק מע"מ ממלכ"ר לעוסק מורשה, באופן רטרואקטיבי החל מיום הקמתה של העמותה בשנת 1990.

5. המערער טען, כי העניק סיוע רב לאנשים באמצעות העמותה. אך לא הציג בפני פקיד השומה מסמכים המעידים על הסיוע, בהליך השומתי ובשלב ההשגה ואף לא הגיש את המסמכים לבית המשפט כראיה במהלך הדיון.

6. עוד טען המערער, כי פקיד השומה מפלה אותו לרעה לעומת עמדת מס הכנסה לגבי תרומות או מתנות שמקבלים רבנים הפטורות כיום ממס לכאורה.

7. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את טענות המערער. ראשית, חייב היה המערער להגיש את ראיותיו כבר בפני פקיד השומה במהלך דיוני השומות ולפחות במהלך הדיון המשפטי. שנית, דחה ביהמ"ש את טענת האפליה של המערער, שכן, מתן שירותים אינו דומה לתרומות אמיתיות הפטורות ממס לפי סעיף 46 לפקודה. הכנסות עמותה המיועדות למטרות ציבוריות פטורות ממס על פי דין. אולם, הכנסות עמותה המיועדות לטובתו של יושב הראש שלה אינן פטורות ממס. למעשה, אף אם יש לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודה אך היא אינה משתמשת בהכנסותיה לטובת מטרותיה הציבוריות יהיו הכנסות אלו חייבות במס.

8. לפיכך, מגיע בית המשפט למסקנה, כי הכנסות העמותה הינן בעצם הכנסות המערער באופן אישי ולכן חייבות במס מלא.

9. עם זאת ולמרות פסילת ספרי החשבונות של העמותה לגבי הכנסותיה, מגיע בהמ"ש למסקנה, כי השומה שהוציא פקיד השומה למערער היא מופרזת על סמך הנתונים האובייקטיביים בתקופה הרלבנטית לשומות. לכן, מפחית בהמ"ש את השומות באופן ניכר לעומת השומות המקוריות של פקיד השומה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2268-הכנסות-עמותה-הן-בעצם-הכנסות-היושב-ראש-שלה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú