ralc.co.il

true

חיוב מע"מ בשל מכר זכויות באיגוד מקרקעין

01.03.2010

חיוב מע"מ בשל מכר זכויות באיגוד מקרקעין

רמי אריה עו"ד רו"ח

ביום 8.2.2010 קבע ביהמ"ש המחוזי בע"מ 1036/04 מוסדן בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף- גבעתיים, כי בהיעדר הוראה מפורשת בחוק מע"מ, הרי מעת שנקבע בחוק מיסוי מקרקעין בתוקף מנובמבר 2001, כי מכירת זכות במקרקעין תחויב במס שבח לפי שווי האיגוד ולא לפי שווי המקרקעין שבאיגוד, תחול הוראה זו גם לעניין מכר זכות באיגוד מקרקעין לצורכי מע"מ, כדלקמן:

  1. הערעור נסוב בהקשר לשתי עסקאות מכר מניות באיגוד מקרקעין. בעסקה הראשונה, בשנת 98', העבירה חברת מוסדן בע"מ (להלן: "המערערת") מחצית ממניותיה לחב' "קוהינור". בעסקה השנייה, בשנת 02', מכרה המערערת, בין היתר, 50 מניות לאיגוד מקרקעין "ג.ד.נ".
  2. המחלוקת בין הצדדים הייתה בשאלה - האם יש לקבוע את מחיר העסקה לצורכי מע"מ, בהתאם לשווי המניות שנמכרו ע"י המערערת, לפי טענתה ? או שמא יש לקבוע את מחיר העסקה בהתאם לשווי נכסי המקרקעין שבאיגוד, לפי השווי שנקבע בשומות מס שבח ושומות מס הרכישה, לפי העיקרון שמכר מניות מוחרג מחוק מע"מ ולכן יש לראות את שווי נכסי המקרקעין של האיגוד כשווי המכר לצורכי מע"מ כטענת המשיב ?
  3. ביהמ"ש מקבל את הערעור של חברת מוסדן בע"מ מהנימוקים הבאים:

3.1 הפניותיו של המשיב לבסיס קביעת המחוקק על פיה יש לראות במכירת זכויות באיגוד מקרקעין כמכירת המקרקעין עצמם, היו רלוונטיות לתקופה שבה הוראת סעיף 14 לחוק מיסוי מקרקעין בהקשר לשווי המכר של איגוד מקרקעין הייתה בתוקף, עד הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין ביום 7.11.2001.

א) חוק מע"מ קובע הוראה עצמאית וכללית באשר למחירה של עסקה שהיא התמורה אשר הוסכם עליה. טענת המשיב כי היות ומניות מוחרגות מהגדרת "טובין" בחוק מע"מ ולכן יש לרדת לחיוב מע"מ על נכסי המקרקעין עצמן, אינה מעוגנת בהוראות החוק וככל טענת חיוב במס, היה ראוי, אם לכך התכוון המחוקק, לעגנה מפורשות בחוק.

  1. נציין כי טענת המשיב לעניין החרגת מכר מניות מהגדרת חוק מע"מ, מחזקת את טענתנו (ר.א.) כי לא רק מכר מניות בכלל פטור מעולו של חוק מע"מ, אלא, גם מכר מניות סחירות בבורסה לניירות ערך, פטור מעולו של חוק מע"מ, ככל שהוא מבוצע על ידי יחיד או חברה הרוכשים ומוכרים את המניות בעבור עצמם בלבד (נוסטרו), אפילו באם מדובר במסחר שלפי כללי מס הכנסה הינו עסקי ונעשה בידי סוחר בניירות ערך.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2360-חיוב-מע-מ-בשל-מכר-זכויות-באיגוד-מקרקעין.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú