ralc.co.il

true

חובת הגילוי והשקיפות של רשות המסים

06.09.2010

חובת הגילוי והשקיפות של רשות המסים

חנן כהן , עו"ד

בפס"ד שניתן לאחרונה, חייב בית המשפט את רשות המסים, להשיב לשאלון שהופנה אליה בעניין מדיניותה בדבר חיוב מלגות במס.

התובעת, קרן התרבות דגל ירושלים, ביקשה לחייב את רשות המסים לענות על השאלה, האם מלגות שמשלמים מוסדות ציבור ובניהם פרויקט פר"ח למתנדבים במסגרת פעילותם מחויבות במס ומהם השיקולים השונים.

רשות המסים טענה לחיסיון על המידע ואולם התובעת טענה כי המידע המבוקש אינו חוסה תחת חיסיון מאחר והוא איננו כולל נתונים כספיים או עסקיים של מוסדות הציבור, אלא אך ורק למדיניות המיסוי של רשות המסים לגבי גופים ציבוריים דומים, וכי הרשות עושה שימוש פסול בטענת החיסיון על מנת להסתיר את מדיניותה המפלה כלפי התובעת.

רשות המסים אף ביקשה מבית המשפט במהלך הדיון להמתין עם החלטתו כיוון שבאותה העת היה תלוי ועומד ערעור על עניין דומה בבית המשפט העליון ( רע"א 10144/06 מ"י נ' פרמה גור).

ביום 9/2/2010, ניתנה בבית המשפט העליון, הלכת פרמה גור, שם נמתחה ביקורת על המדינה כי עמדתה אינה מתיישבת עם עיקרון השקיפות והחובה לפעול כנאמן הציבור.

בית המשפט בענייננו, הסיק כי פסק הדין של העליון בפרמה גור, תומך במסקנה כי ניתן לחשוף פרטים הנוגעים לנישומים אחרים , כל עוד הגילוי נדרש לצורך הוכחת טענת האפליה וכל עוד אין בכך משום פגיעה בהוראת הסודיות ובאינטרסים של צדדים שלישיים.

בית המשפט אף מצא תימוכין נוספים לחובת הגילוי, בפס"ד מנחה נוסף של בית המשפט העליון ( רע"א 291/99 ד.נ.ד אספקת אבן ירושלים נ' מנהל מע"מ) שם נקבע ע"י הנשיא ברק כי החיסיון בדיני המס מהווה חריג לכלל הגילוי החל על רשויות המס, וכי אין הצדקה לנטיית הרשות לעשות שימוש נרחב ומוגזם בחובת הסודיות מקום שהתכלית אינה מחייבת זאת.

בית המשפט קבע, כי חשיפת מדיניות רשות המסים ביחס לעמותות או גופים ציבוריים אחרים המפעילים מתנדבים אינה גורמת פגיעה בנישומים אחרים ובפרטיותם. (נוסיף כאן כי רובם של גופים אלה מבוקר על ידי רשם העמותות ורוב המידע חשוף בפני הציבור גם כך. ח.כ.)

בית המשפט הוסיף, כי כך כנראה סברה אף רשות המסים כאשר חשפה את עמדתה בהחלטת ועדת פסיקה בעניין עמותת פר"ח אשר זכאית לפטור מניכוי מס במקור מהמלגות המשולמות למתנדבים.

לבסוף קבע בית המשפט כי רשות המסים תענה לשאלון שהוצג לה על ידי התובעת וזאת מבלי לחשוף את שמות הנישומים תוך מתן כינויים לנישומים השונים.

המסקנה מן האמור לעיל היא כי יש לדרוש מרשות המסים כי תנחה את משרדי השומה לאפשר לנישומים גישה למידע הנוגע לסוגיות ופתרונן לגבי נישומים אחרים אשר עניינם נוגע לסוגיה ספציפית הדרושה מענה ואשר ניתן ללמוד ממידע זה מה היא מדיניות הרשות. כך לגבי החלטות ועדות הכופר ופרסום החלטות ממוסד הפרה רולינג, וכן לאור המגמה הכללית לאפשר גישה למידע ע"פ חוק חופש המידע בכדי שלכל נישום תהיה זכות שווה ודין שווה בפני רשות המיסים.

ניתן ביום 15/8/2010 ת"א 3264-07 ,קרן התרבות דגל ירושלים נ' רשות המסים בישראל – פקיד שומה ירושלים.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2479-חובת-הגילוי-והשקיפות-של-רשות-המסים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú