ralc.co.il

true

אין לגבות חובות ביטוח הלאומי שהתיישנו מעל שבע שנים

03.10.2010

אין  לגבות חובות ביטוח הלאומי שהתיישנו מעל שבע שנים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 8.7.10 ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת פסק דין הקובע לראשונה כי חוק ההתיישנות האזרחי חל גם על הליכי גבייה שמבצע המוסד לביטוח לאומי. בפסה"ד ב"ל 3142-09 חג'ג' נגד המוסד לביטוח לאומי קובע בית הדין כי המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לחייב בדמי ביטוח באופן רטרואקטיבי יותר משבע שנים לאחור והוראה זו חלה גם על הליכי גבייה של המוסד לביטוח הלאומי הנעשים לפי פקודת המיסים (גבייה), כדלקמן:  

  1. התובעת הגישה תביעה לביטול דרישת חוב שקיבלה מהמוסד לביטוח לאומי. החוב נוצר בגין אי תשלום דמי ביטוח בשנים 2000 עד 2002.  
  2. התובעת טענה כי חלה התיישנות לגבי החובות שנוצרו בתקופה הקודמת לשבע שנים  לפני המועד  שבו נקט המוסד לביטוח לאומי בהליכי גביה ומאחר וחלה התיישנות הרי החובות אינם ברי גבייה.
  3. המוסד לביטוח לאומי טען כי חוק ההתיישנות אינו חל על תביעות של המוסד לביטוח לאומי. שכן, גביית חובות של המוסד לביטוח לאומי אינה נעשית בהליך משפטי אזרחי אלא לפי פקודת המסים (גביה) (כמו גביית חובות על ידי רשויות המס ורשויות מקומיות).
  4. בית הדין מבסס את פסק דינו על הלכת נעמה נסייר (רע"א 187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית) שהתקבלה בבהמ"ש העליון לאחרונה, לפיה יכול חייב להעלות טענת התיישנות כנגד חוב כספי לרשויות המקומיות אף אם מדובר בחוב מנהלי שנגבה לפי פקודת המסים (גבייה). בהלכת נעמה נסייר נקבע כי חובה על רשות מנהלית לפעול במסגרות הזמן הקבועות בחוק ההתיישנות כדי לשרת את התכלית שלשמה נחקק חוק ההתיישנות ולהגן על אינטרס ההסתמכות והקניין של הפרט.
  5. בית הדין קובע כי יש לתת פרשנות תכליתית להסדרי הגבייה המנהליים, לפיה תכלית הגבייה המנהלית היא להקל על הרשות בנקיטת הליכים גבייה כנגד האזרח. לשם כך,   פטר המחוקק את הרשות המנהלית מהחובה לאשר את זכותה באמצעות פסק דין והעמיד לרשותה כלים שונים לאכיפה. אך אין בכך כדי למנוע מהפרט את הזכויות המגיעות לו בדין לפי הליכי הגבייה והדין האזרחי המקובל.
  6. עוד נקבע, כי התיישנות אינה טענה טכנית. יש ליצור איזון בין האינטרס של התובע לבין האינטרס של הנתבע, בנוגע  למועד היווצרות הזכות לבין  המועד למימושה כלפי הנתבע.
  7. התביעה לביטול החובות לביטוח לאומי התקבלה ונפסק כי על המוסד לביטוח לאומי להשיב לתובעת את הכספים שנגבו ממנה בגין החוב שנוצר לאחר שתמה בתקופת ההתיישנות בצירוף ריבית והצמדה כחוק מיום גבייתם ועד התשלום בפועל.
  8. נציין כי להלכה זו השלכות וקשר ישיר גם לגבי גביית חובות שנוצרו או בלא שנעשתה כל פעולה לגבייתם על ידי רשויות המס ובכלל אלו על ידי מס הכנסה, מע"מ או מס שבח.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2496-אין-לגבות-חובות-ביטוח-הלאומי-שהתיישנו-מעל-שבע-שנים.aspx

© כל הזכויות שמורות