ralc.co.il

true

שינויים במס האמריקאי ליחידים

12.12.2010

שינויים במס האמריקאי ליחידים

עו"ד לילך אשרוב-רובין,ועו"ד אתי גורלי-הלמן

לאחרונה אושרו תיקונים משמעותיים בקוד המס האמריקאי בתחום מיסוי היחיד. התיקונים ייכנסו לתוקף החל מ-1 בינואר 2011. כפי הנראה תיקונים אלו ירעו בצורה ניכרת את מצבם של יחידים הכפופים למיסוי האמריקאי, ובכלל אלו ישראלים המשקיעים בארה"ב, כפי שיפורט להלן:

העלאת מדרגות המס השולי - עלייה במדרגות המס הגבוהות ביותר מ-33% ו-35% ל-36% ו-39.6% בהתאמה. נזכיר כי בישראל צפויה ירידה הדרגתית בשיעורי המס ליחיד במהלך השנים 2016-2011, דבר שיביא לצמצום הפער והצורך בהשלמת מס בישראל לישראלים המפיקים הכנסה בארה"ב.

נציין כי חישוב ההכנסה החייבת (בסיס המס) שונה בארה"ב ובישראל, ולכך גם השפעה על גובה המס בארה"ב והצורך בהשלמת מס בישראל. כאשר מדובר בהכנסות מדמי שכירות בארה"ב, לדוגמה, שינויים אלו מכרסמים בכדאיות חלופת תשלום מס בשיעור 15% על ההכנסה ללא ניכוי הוצאות (למעט פחת) וללא זיכוי בגין המס ששולם בארה"ב, לעומת חלופת תשלום המס על ההכנסה החייבת נטו על פי מדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, תוך קבלת זיכוי ממס אמריקאי ששולם.

החזרת מס העיזבון - בעוד שבשנת 2010 לא חל מס עיזבון, החל מ-1 בינואר 2011 יוחל שוב מס עיזבון, בשיעור קבוע של 55%, החל משווי נכסים של מעל מיליון דולר (עד לשווי זה קיים פטור ממס עיזבון לתושבי ארה"ב ולאזרחיה). שיעור זה זהה לשיעור שהיה נהוג בשנת 2001 (החל משווי נכסים של 675 אלף דולר), כאשר הוא ירד בהדרגה עד ל-45% בשנת 2009 (החל משווי נכסים של 3.5 מיליון דולר ארה"ב). שינוי זה מחדד את הצורך ביצירת מבנים ו/או בקיום הסדרים כדי לנסות להפחית את תשלום מס העיזבון. לכך יש רלוונטיות למי שהם בעלי אזרחות אמריקאית, וכן לתושבים ישראלים שמחזיקים בנכסים בארה"ב.

העלאת שיעורי המס על דיווידנד ורווח הון - שיעור המס המופחת של 15% על דיווידנד "מאושר" (qualifying dividend) שהונהג בשנים האחרונות - מבוטל, כך ששיעור המס על דיווידנד יגיע לכדי 39.6%. בדומה, העלאת שיעור המס הפדרלי על רווח הון ממכירת נכסים שהוחזקו למעלה משנה - מ-15% ל-20% (מ-0% ל-10% ליחידים הנמצאים במדרגות הכנסה נמוכות). חשוב לזכור כי לשיעור מס זה יש להוסיף את מס המדינה המוטל על היחיד, שיכול להגיע עד לשיעור של 12% (תלוי במדינה; מס זה מותר כהוצאה לצורך מס פדרלי).

נציין כי שיעורי המס החדשים על רווח הון ודיווידנד צפויים לעלות בשיעור נוסף של 3.8% בשנת 2013. העלאת שיעורי המס, ואף מעבר מאי-מיסוי להטלת מיסוי על רווחים מסוימים, היא זכות הנתונה למחוקק. עם זאת, סביר כי גם הנישום יהיה רשאי לכלכל את צעדיו כדי לנסות להימנע מהמס בשיעור הגבוה על עליית הערך שנוצרה קודם לתיקון החוק, שאם לא כן ניתן לראות בכך במובן מסוים מיסוי רטרואקטיבי.

מעניין יהיה לראות כיצד יתמודדו רשויות המס והנישומים בארה"ב עם החלת השינוי הצפוי. בהקשר זה נזכיר כי בעבר התאפשרה בישראל "מכירה רעיונית" לקראת הרפורמה במס, וכן לקראת העלאת שיעורי המס על השקעות בבורסה.

* הכותבות - ממשרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ  www.artzi-hiba.co.il

אין לראות במאמר זה יעוץ או חוות דעת כלשהי .

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2571-שינויים-במס-האמריקאי-ליחידים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú