ralc.co.il

true

עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.11

10.01.2011

עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.11

רשות המסים בישראל

ביום 10.1.2011 , פרסמה רשות המסים בישראל חוזר שעניינו עדכון סכומים בחוק מע"מ החל מיום 1.1.2011 להלן החוזר:

1. על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימאלי של 292 ₪, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה) שיוציא לו חשבונית מס.

2. על פי תקנה 25(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – דמי גבייה בעת הפעלת הליכי גבייה בשל חוב מס יהיו כלהלן:

· בפיסקה (1) – הסכום לכל הודעה הוא 37 ₪.

· בפיסקה (2) – הסכום לביצוע עיקול הוא 42 ₪.

3. על פי תקנה 9א(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שירות, שמחירו אינו עולה על 253 ₪.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2597-עדכון-סכומים-בחוק-מע-מ-ובתקנותיו-החל-מיום-01-01-11.aspx

© כל הזכויות שמורות