ralc.co.il

true

תביעות לחישוב מס נפרד לבני זוג

27.07.2004

חישוב מס הכנסה נפרד לבני זוג העובדים יחד

בהמשך לפסק דין ע"א 900/01 רון קלס נ' פ"ש ת"א 4, נפתחה הדרך לבני זוג העובדים יחד, בעסק אחד, או בחברה אחת, להיות זכאים לחישוב מס הכנסה נפרד על הכנסותיהם, כדלקמן:

  1. פס"ד קלס נתקבל בבהמ"ש העליון אך הוחזר להחלטה סופית לבהמ"ש המחוזי - החלטה שטרם נתקבלה - ולכן פקידי השומה עדיין אינם מאפשרים, ככלל, חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד.
  2. משרדנו מטפל בתביעת חישוב מס נפרד, על בסיס הכללים שנקבעו בפס"ד קלס, כולל הרמת נטל ההוכחה בדבר עבודת בני הזוג, לרבות הכנת תצהירים והוכחות נדרשים.
  3. ההחזר הכספי עקב חישוב המס הנפרד, יכול להגיע לסך של כ- 43,000 ₪ לכל שנה (נטו).
  4. ניתן לתבוע חישוב מס נפרד רטרואקטיבית מספר שנים לאחור.
  5. בנוסף, ניתן לקבל חוות דעת הטוענת כי הזכאות לחישוב מס נפרד, הינה גם לשנים הבאות, לא הגבלת תקרה שנקבעה בסעיף 66 (ה) לפקודת מס הכנסה.
  6. הכול, כפוף לנסיבות הספציפיות של כל בני זוג העובדים יחד לפי הוראות החוק והפסיקה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-307-תביעות-לחישוב-מס-נפרד-לבני-זוג.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú