ralc.co.il

true

אישור מס הכנסה להפקת אשורים שנתיים לשנת המס 2012

20.02.2013

אישור מס הכנסה להפקת אשורים שנתיים לשנת המס 2012

אריאל פטל, רו"ח

טופס 106 אישור על משכורת שנתית וטופס 867 אישור על הכנסות בשוק ההון

כמידי שנה ממתינים בתי תוכנות השכר לאישור רשות המסים בדבר פורמט לדיווח טופס 106. לאחר קבלת האישור נדרשת היערכות נוספת מצד בתי התוכנה. ניסיון העבר מלמד כי רק בחודש מרץ, שלושה חודשים מתום שנת המס, ניתן להפיק אישורים לעובדים על הכנסות לשנת המס הקודמת (טופס 106) לאחר פרסום הנחיות רשות המסים בנושא זה. בנוסף, אנו ממתינים אף לקבלת אישורי 867 מבנקים על הכנסות משוק ההון.

מוצע שרשות המיסים תפעל בהקדם:

א.       להאיץ את אישור מבנה טופס 106 לבתי התוכנה.

ב.       להאיץ את עדכון מבנה טופס 867 לבנקים.

ג.         לקבל החלטה כי החל בשנת המס 2013 כל הנחיות רשות המסים בקשר עם אישורים שנתיים אלו יפורסמו עד שלושה חודשים לפני סיום שנת המס, וכך למשל, עם סיום הפקת תלושי שכר חודש דצמבר ניתן יהיה להפיק מיד טופסי 106.

ציבור רואי החשבון ויועצי המס משרתים אלפי לקוחות. עובדים רבים פונים למעסיקים בבקשה לקבל בהקדם אישורים שנתיים אלה. אנו ערוכים ומעוניינים להגיש בהקדם אלפי דוחות לשנת המס 2012 של  לקוחות משרדינו, עצמאיים שכירים ובעלי הכנסות אחרות. ברוב רובם של המקרים אנו ממתינים לאישורים חיצונים: אישורי 106 על משכורות שנתיות, אשורי 867 שנתיים על הכנסות משוק ההון, אישורים שנתיים מחברות ביטוח, קרנות פנסיה וכיו"ב. בנוסף, שכירים רבים מבקשים להגיש דוחות לשנת 2012 על מנת לקבל החזרי מס המגיעים להם.

העיכוב של שלושה חודשים מיותר לחלוטין ולא זו בלבד שנוצרת דחייה מיותרת בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, נגרמים נזקים נלווים כגון: עומס אצל פקידי השומה לתיאומי מס והחזרי מס, פניות סרק לבירורים מצד לקוחות ו"צוואר בקבוק" של תקופות עומס קטסטרופליות במשרדי רואי החשבון, יועצי המס ואצל פקידי השומה. למותר לציין, כי כל המידע הדרוש להכנת האישורים נמצא במחשבי המעסיקים והבנקים.

בארה"ב, לדוגמה, כל האישורים המקבילים מוכנים כבר בסוף חודש ינואר 2013. היקף האישורים בארה"ב הוא אף רחב ומפורט יותר בשל צרכי הדיווח המורכבים שם.

אני תמה מדוע רשות המסים דוחה מדי שנה את הטיפול בנושא זה ולא מפרסמת הנחיותיה חודשים לפני סיום שנת המס?

רבים חוששים להביע את עמדתם בפומבי, אך אני סבור כי אנחנו, ציבור רואי החשבון ויועצי המס מהווים חלק ממערכת מורכבת המקשרת בין האזרח לבין רשויות המס. מדובר ברואי חשבון, יועצי מס ולקוחותיהם אשר מהווים את חוד החנית של העסקים בישראל, אזרחים שומרי חוק העושים לילות כימים ליצירת ההרמוניה המתבקשת בין הפעילות העסקית למערכת המס המורכבת.

כל ההצעות אינן דורשות שינויי חקיקה, תקציבים או משאבים חריגים אלא התבוננות מחדש בלוחות הזמנים בהיבט המאקרו וחבל שרשות המיסים מפספסת בעניינים האמורים.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3232-אישור-מס-הכנסה-להפקת-אשורים-שנתיים-לשנת-המס-2012.aspx

© כל הזכויות שמורות