ralc.co.il

true

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה

28.10.2013

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

רשות המיסים פרסמה ביום 22.10.2013 חוזר מקצועי (חוזר מס הכנסה מס' 3/2013 – רשות המיסים), הכולל דברי הסבר בעניין האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיא ורגיה ובעניין צו מס הכנסה (מניעת מיסי כפל) (גיאורגיה), התשע"ב – 2011, בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין גיאורגיה שנחתמה ביום 12.5.2010. על פי הצו האמור, האמנה נכנסה לתוקף בישראל החל מיום 1.1.2012 ואילך.

הבסיס לאמנה הוא אמנת המודל של ה- OECD, עם זאת קיימים באמנה הסדרים החורגים מאמנת המודל ושתי המדינות נתנו דגש מיוחד על נושא מניעת ניצול לרעה של האמנה, כפי שבא לידי ביטוי באמנה.

בחוזר מובאות הוראות כלליות הנוגעות לדין המס הפנימי בגיאורגיה כפי שחל במועד החתימה, לגבי: 

·         מיסוי יחידים ומיסוי תאגידים. קביעת תושבות, בסיס המס ושיעורי המס.

·         סוגי המיסים עליה חלה האמנה – בישראל ובגיא ורגיה.

·         תוקף האמנה, תחולת הוראותיה והגדרות כלליות.

·         מיסוי מוסד קבע, הכנסה ממקרקעין, רווחי עסקים, דיבידנדים, ריבית, תמלוגים, רווח הון, אמנים וספורטאים.

·         מניעת כפל מס.

·         חילופי מידע והגבלת הטבות.

לצפייה בחוזר – לחץ כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3432-אמנה-למניעת-כפל-מס-בין-ישראל-לגיאורגיה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú