ralc.co.il

true

מועד תחילת ההפקדה לגמל לעובד חדש

הלית כהן-רזניצקי, עו"ד

 |  26.01.2014

מועד תחילת ההפקדה לגמל לעובד חדש

הלית כהן-רזניצקי, עו"ד

עובד התחיל את עבודתו בתחילת חודש נובמבר, כאשר ברשותו כיסוי ביטוחי קיים. לטענת המעסיק רק בחלוף שלושה חודשי עבודה חלה עליו החובה להתחיל להפקיד עבור העובד לגמל. העובד טען, כי על המעסיק לבצע את ההפקדות כבר במשכורת דצמבר. מי צודק?

מועד תחילת ההפקדות לגמל החל על מעסיק, המפקיד בהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, משתנה בין עובד שברשותו כיסוי ביטוחי קיים לעובד שאין לו כיסוי ביטוחי קיים:

1.       עובד שאין ברשותו כיסוי ביטוחי קיים – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שישה חודשי עבודה.

2.       עובד שיש ברשותו כיסוי ביטוחי קיים – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שלושה חודשים או בתום שנת המס, לפי המוקדם, רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

לפיכך, במקרה בו יש ברשות העובד כיסוי ביטוחי קיים ותום שנת המס מוקדם מתום שלושה חודשי עבודה, המעסיק יהיה חייב בהפקדות לגמל עם תום שנת המס.

במקרה הנדון, מכיוון שלעובד יש כיסוי ביטוחי המעסיק יצטרך להתחיל את ביצוע ההפקדות כבר בתום שנת המס, רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3589-מועד-תחילת-ההפקדה-לגמל-לעובד-חדש.aspx

© כל הזכויות שמורות