ralc.co.il

true

מע"מ בשיעור 0 לרוכש דירה ראשונה מקבלן

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  27.03.2014

מע"מ בשיעור אפס לרוכש דירה ראשונה מקבלן
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 24.3.2014 אישר קבינט הדיור של הממשלה את הצעת שר האוצר להחלת מע"מ בשיעור אפס לרוכשי דירה ראשונה מקבלן.

ההצעה קובעת כי עסקה למכירת דירה חדשה לזכאים תזכה בהטבה של מע"מ אפס. כך שמחיר הדירה שישלמו רוכשים אלו יהיה מחירה לא כולל מע"מ. כל זאת בתנאי שווי הדירה לא עולה על 1.6 מיליון ₪ (כערכה בשוק כולל מע"מ).

ההטבה תינתן רק לרוכשים שירכשו את הדירה מיום כניסת החוק לתוקף, לאחר שיאושר בכנסת.

נציין, כי קביעת שיעור מע"מ אפס, לא תפגע בזכותם של הקבלנים לקבל החזר מס התשומות שהם ישלמו בגין בניית הדירות, כך שהם לא ייפגעו מהמהלך.

בהודעת הממשלה לעניין זה לא פורטו התנאים המלאים לזכאות להטבת המע"מ, סוגי הזכאים ומועד תחילת תחולת ההטבות, כך שמוצע לזכאים הפוטנציאלים להמתין עם רכישת דירות עד שיתבהרו התנאים והתחולה בנושא. לכל היותר, ניתן כרגע לחתום על מסמך עקרונות מותנה עם הקבלן, לפיו ישולמו דמי רצינות, אך יהיה כפוף לחתימת חוזה מפורט בהמשך.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3666-מע-מ-בשיעור-0-לרוכש-דירה-ראשונה-מקבלן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú