ralc.co.il

true

התיישנות על גביית חובות בדמי ביטוח – האמנם?

רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן, רו"ח ומשפטן ישי חיבה

 |  19.08.2014

 

התיישנות על גביית חובות בדמי ביטוח – האמנם?

רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן, רו"ח ומשפטן ישי חיבה

 

ביום 28/7/2014, התקבל תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי, לפיו דרישות לתשלום חוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח) יתבצעו בתוך 7 שנים לכל היותר ממועד קיומו של החוב, בהתניות והוראות מעבר כפי שיפורט להלן.

המצב כיום

לפי החוק כיום המל”ל רשאי לדרוש תשלום חובות של דמי ביטוח גם לאחר שנים רבות. לפי החלטה מנהלית פנימית של המל”ל, הוא אינו דורש תשלום חוב דמי ביטוח שנוצר לפני שנת 1999 ואינו פוגע בזכויות מבוטחים שלא שילמו חובות שלא נדרשו על ידו עד 1998.

מרבית הדרישות מופנות למבוטחים שלא שילמו דמי ביטוח בתקופות שלא עבדו. במקביל לדרישת תשלום דמי הביטוח החסרים לצורך השלמת הרצף הביטוחי, מקבלים מבוטחים אלה איגרת מהמל”ל, המאפשרת להם לבקש ביטול הצמדה וקנסות ולשלם קרן דמי ביטוח בלבד.

למבוטחים שחייבים דמי ביטוח בעד עצמם ויש להם הכנסות, קבע המל”ל בחוזר ביטוח 1395 מחודש מאי 2010 שלא יבוצע חישוב אוטומטי לחובה של הפרשי דמי ביטוח בעבור יותר משש שנים ועוד השנה השוטפת, אם חישוב ההפרשים נעשה כבר פעם אחת בעבר, למעט אם המבוטח מעוניין בכך.

בפועל, המל”ל אינו נוהג להוציא דרישות חוב אוטומטיות לשנים שקדמו לשנת 2008 לגבי מבוטחים שקיימות לגביהן שומות מס הכנסה, ואשר המל”ל לא הוציא בעבר דרישות חוב בגינן.

תיקון 159 – הוספת סעיף 363א לחוק

החל מיום 1.1.2015, במידה ולא נשלחה לחייב דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בדואר, ואם נשלחה – לא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה), או לא בוצע קיזוז בתוך 7 שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו מהחייב דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם, לרבות בדרך של קיזוז. אי תשלום דמי הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח לקצבה או לגמלה.

הגבלת אפשרות הגבייה לתקופה של שבע שנים כאמור, לא תחול לגבי מבוטח שחלה עליו חובת רישום ולא נרשם, או שלא דיווח כחוק על הכנסותיו (עצמאים ובעלי הכנסות פסיביות).

לגביהם, תחל תקופת שבע השנים לעניין ההתיישנות מהמועד שבו קוימה החובה, או ממועד קבלת מידע לעניין החבות בדמי הביטוח מרשות המיסים, לפי המוקדם.

לגבי מבוטח שחבות דמי הביטוח שלו תלויה בשומה סופית של פקיד השומה, וזו נקבעה לאחר חלוף שבע השנים האמורות – תחול ההתיישנות במועד קביעת השומה הסופית.

הוראות תחולה נוספות:

·         המל”ל יוכל לגבות חובות דמי ביטוח שביום 1.1.2015 טרם חלפו 7 שנים ממועד קיומם (או ממועד מאוחר יותר כדלעיל).

·         חוב דמי ביטוח שביום 1.1.2015 חלפו שבע שנים מהיווצרותו ולא לפני יום 1.1.1999, יוכל להיגבות ע”י המל”ל, ככל שהמל”ל ישלח דרישה בדואר עד יום 30.6.2016.

לא נשלחה דרישה בדואר, או לא ננקטו הליכי גבייה, לא ייגבו יותר הם וכל חוב שנצמח מהם.

אי תשלומם לא יפגע בזכות לגמלה או קצבה על אף הוראות כל דין.

ניתן להניח, כי עד 30.6.2016 ינסה המל”ל לאתר ולדרוש בכתב את כל החובות מיום 1.1.199 ואילך.

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט) , חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

 

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3828-התיישנות-על-גביית-חובות-בדמי-ביטוח-האמנם.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú