ralc.co.il

true

לא ניתן לקזז הפסד הון שנגרם מירידת שער מטבע החוץ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  21.09.2014

 

לא ניתן לקזז הפסד הון שנגרם מירידת שער מטבע החוץ
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

בעניין מודול בטון נקבע כי כאשר קיימת חוסר בהירות בדבר היקף תחולת דיני קיזוז הפסדים, יש להעדיף, בדרך כלל גישה שתוצאתה הרחבת זכות קיזוז ההפסדים, על פני גישה שתוצאתה צמצום זכות הקיזוז.

אולם, בעניין כלל פיננסים , (ע"מ 13485-02-13 כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 5 ניתן ביום 13.8.2014) קיבל בית המשפט המחוזי דווקא את עמדת פקיד השומה לפיה על פי הוראות סעיף 92 (א) (1) לפקודה, במכירת נייר ערך חוץ לא ניתן לקזז הפסד הון שנגרם מירידת שער מטבע החוץ.

כלל פיננסים טענה כי במסגרת סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, יש להתיר בקיזוז כנגד רווחי הון אחרים את מלוא הפסד ההון, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנובע ממכירת ניירות ערך הנסחרים בחוץ לארץ, לרבות הפסד הון שנוצר במקרה של ירידה בשער המטבע.

פקיד השומה טען כי כשם שרווח הנובע מעליית שער מטבע חוץ אינו חייב במס, כך אין לקזז הפסד הנובע מירידת שער מטבע החוץ.

בית המשפט מתייחס למהות הנכס ממנו נובע הפסד ההון או רווח ההון. ברלבנטיות לסעיף 92 (א) (1) לפקודה, ניתן להבחין בין רכיב נייר ערך חוץ לבין מטבע החוץ בו הוא נקוב, ולראות בכל אחד מהמרכיבים האלה נכס נפרד.

לשיטת בית המשפט, משקיימת בפקודה הבחנה בין רווח הנובע מעליית שער נייר הערך לבין רווח הנובע מעליית שער מטבע החוץ, והרווח הנובע מעליית שער מטבע החוץ, הופטר ממס, אזי נראה כי בהתחשב גם בשיקולים הנזכרים בעניין מודול, נכון להבחין בין רכיב נייר הערך לבין רכיב מטבע החוץ גם בקשר עם הפסד הון. סוף דבר, קובע בית המשפט, כי ההפסד מרכיב מטבע החוץ אינו ניתן לקיזוז, ממש כפי שאם היה רווח לא היה חייב במס.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3865-לא-ניתן-לקזז-הפסד-הון-שנגרם-מירידת-שער-מטבע-החוץ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú