ralc.co.il

true

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לפקודה לשנת 2015

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  08.01.2015

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לפקודה לשנת 2015

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 1.1.2015 פורסו ברשומות הודעות ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר, בעניין שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2015 כדלקמן:

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובעכי אדם שקיבל הלוואה בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את ההפרש כדלקמן:

(א) בהלוואה שניתנה בקשר ליחסי עובד/מעביד - כהכנסת עבודה.

(ב) בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים (זולת אם הוכיח שההלוואה ניתנה ללא קשר עם השירותים שסיפק) - כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

(ג) בהלוואה שאינה נכללת בשני המקרים הראשונים ואשר התקבלה בידי בעל שליטה או קרובו, מחברה בשליטתו - כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה קובע כיאדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה.

שיעור הריבית שנקבע לשנת 2015 לעניין סעיף 3(ט) לפקודה הינו: 4.07%.

שיעור הריבית שנקבע לשנת 2015 לעניין סעיף 3(י) לפקודה הינו: 3.05%.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3980-שיעור-הריבית-לעניין-סעיף-3-ט-וסעיף-3-י-לפקודה-לשנת-2015.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú