ralc.co.il

true

פטור ממס שבח בחלוקת דירה עקב גירושין

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  22.02.2015

פטור ממס שבח בחלוקת דירה עקב גירושין

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

החלטת מיסוי 6898/15 אשר פורסמה ביום 17.02.2015, עוסקת במיסוי דירות מגורים במהלך פירוק תא משפחתי, כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידה אשר פוטרת מהחיוב בתשלום מס שבח.

בני הזוג ביקשו, כי בנסיבות המיוחדות של הגירושין ופירוק התא המשפחתי, יראו בדירה חדשה שרכשו כ-"דירה יחידה" לעניין שיעורי מס הרכישה, למרות אי העמידה בהתחייבות למכור את הדירה הראשונה.

העובדות היו כדלהלן:

הזכויות בדירה הראשונה נרכשו במהלך נישואי בני הזוג ונרשמו על שם הבעל בלבד.

על רקע משבר בחיי הנישואין בין בני הזוג, הם חתמו על הסכם ממון לפיו הזכויות בדירה הראשונה תהיינה משותפות כך שכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי למחצית הזכויות בדירה הראשונה, הסכם הממון אושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה במהלך שנת 2011.

הבעל והאישה החליטו להעתיק את מקום מגוריהם, ובחודש ספטמבר 2013, הם רכשו על שם שניהם דירה אחרת (להלן: "הדירה החדשה").

במסגרת הדיווח על רכישת הדירה החדשה, ערכו בני הזוג תחשיב של שומה עצמית, על בסיס חישוב של דירה יחידה, תוך התחייבות למכור את הדירה הראשונה תוך 24 חודשים.

במהלך הליכי הגירושין, החליטו בני הזוג לקבוע בהסכם הגירושין, כי האישה תקבל את הדירה החדשה, ותישא בתשלום יתרת תמורתה, והבעל יקבל את הדירה הראשונה, וישלם לרעייתו את ההפרש אשר נוצר לטובתו בשווי שבין שני הנכסים.

בהחלטת המיסוי, נעתרה רשות המיסים לבקשתם, וקבעה כדלהלן:

במסגרת ס' 4א לחוק מיסוי מקרקעין, יוכלו בני הזוג להעביר ביניהם את הנכסים ללא חיוב במס, כך הבעל יהא הבעלים של הדירה הראשונה, והאישה תהא הבעלים של הדירה החדשה.

עם פירוק התא המשפחתי וחלוקת הדירות בין בני הזוג לפי סעיף 4א לחוק, לא יהיה   ניתן לראות עוד את מי מבני הזוג כבעלים של יותר מדירה אחת, ופירוק התא המשפחתי, כמוהו כמימוש הדירה הראשונה.

לפיכך, תחויב הדירה החדשה לפי שיעורי המס החלים על דירה יחידה.

הסדר המס, כפוף לכך כי עד תום התקופה כמפורט בס' 9(ג1א)(2)(2) לחוק, התא המשפחתי התפרק, בני הזוג אינם גרים עוד ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף, וכי פירוק התא נעשה עובר לחלוקת הדירות בניהם בפועל.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4029-פטור-ממס-שבח-בחלוקת-דירה-עקב-גירושין.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú