ralc.co.il

true

עו"ד ו/או רו"ח חייבים בזיהוי לקוחות לפי השירות הניתן

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  01.09.2015

מיום 2.9.2015 חייבים עו"ד ו/או רו"ח בזיהוי לקוחות מסוימים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

במסגרת המאבק כנגד הלבנת הון ומימון טרור ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, נחקק בכנסת תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן – החוק), המטיל חובה לביצוע זיהוי והכרת הלקוח על עורכי דין ורואי חשבון המבצעים עבור לקוחותיהם "שירות עסקי" (להלן: "נותני שירות עסקי"), הכולל פעולות עסקיות כמפורט בחוק, כגון קניית/מכירת נדל"ן, הקמת תאגידים, ניהול כספים.

הממונה על נותני שירות עסקי (להלן: "הממונה") הוסמך לפקח על ביצוע החובות המוטלות על נותני השירות העסקי, באמצעות ביקורות שוטפות, וזאת החל מיום 2.9.2015 (מועד כניסתו לתוקף של החוק והצו הניתן מכוחו).

טרם ביצוע שירות עסקי, נדרש נותן השירות העסקי להגיש ללקוחו טופס זיהוי והכרת הלקוח, בהתאם למצוי בתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 (להלן: "הצו"). הטופס ימולא על ידי הלקוח ויועבר לנותן השירות העסקי, שיהא מחויב בשמירתו למשך 5 שנים.

נותן השירות העסקי יבחן את הסיכון להלבנת הון או מימון טרור בשירות העסקי המבוקש ויציין כי ביצע זאת במקום המיועד לכך בטופס. הערכת הסיכון תתבצע תוך הסתייעות ב"דגלים אדומים" המנויים בתוספת הרביעית לצו, ובאלו המצויים באתר זה.  כמו כן, על נותן השירות העסקי לבדוק אם שם הלקוח מופיע ברשימת פעילי וארגוני הטרור המתפרסמת על ידי משרד הביטחון.

אם לדעת נותן השירות העסקי, השירות המבוקש מצוי בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור, עליו להימנע מביצוע הפעולה עבור הלקוח. זאת, בהתאם לכללים האתיים אשר נקבעו לעורכי דין ולרואי חשבון בנושא (הכללים האתיים צפויים להיכנס לתוקף בעת תחילת פעילות הממונה). ככל שבדיקת הממונה תעלה חשש להפרת הכלל האתי על ידי נותן שירות עסקי, מידע על כך יועבר ללשכות המקצועיות לשם פתיחה בבירור משמעתי.

כמו כן, אי-מילוי הטפסים, אי-שמירתם כנדרש למשך 5 שנים, מילויים באופן לקוי או אי-שיתוף פעולה באופן אחר עם הממונה, עלולים להוביל להטלת עיצומים כספיים על ידי ועדת עיצומים, בהתאם לסמכויותיה לפי החוק.

 

להרחבה בנושא ראו את מאמרם של עו"ד פול לנדס ועו"ד שלומית ווגמן-רטנר, "לעמוד על המשמר", מתוך כתב עת "עורך דין" של לשכת עורכי הדין, אפריל 2015.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4200-עו-ד-ו-או-רו-ח-חייבים-בזיהוי-לקוחות-לפי-השירות-הניתן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú