ralc.co.il

true

השקת ה"מסלול הירוק" לקבלת החזרי מע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  17.02.2016

השקת ה"מסלול הירוק" לקבלת החזרי מע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 17.2.2016 הודיעה רשות המיסים כי השיקה "מסלול ירוק" לאישור החזרי מע"מ לעוסקים המדווחים בדיווח המפורט, זאת במטרה לסייע לכלל העוסקים, בפרט ליצואנים, ולהבטיח את המשך הפעילות הכלכלית-עסקית שלהם. ב"מסלול הירוק" החדש יכולים העוסקים העומדים בקריטריונים לקבל את החזר המע"מ תוך שישה ימי עסקים.

ה"מסלול הירוק" החדש הושק בהנחיית מנהל רשות המסים, משה אשר, ומהווה חלק ממגמה כוללת של הרשות להקל ולסייע לבעלי עסקים נורמטיביים, הפועלים כשורה בכל הנוגע לדיני המס ומאידך להכביד את הליכי האכיפה נגד עוסקים עם ליקויים וחריגויות.


מועד העברת ההחזרים תלוי בשיעור מס תשומות היבוא של העוסק, כדלהלן:

  1. אם מס התשומות מייבוא גבוה מ- 50% מכלל מס התשומות , דהיינו, מרביתו מורכב מרכישות מספקים מחו"ל, והוגש הדוח בין ה-1 לחודש עד ל-11 לחודש - ההחזר יועבר לעוסק תוך 6 ימי עסקים מהגשת הדוח.
  2. אם מס תשומות מייבוא נמוך מ- 50% מכלל מס התשומות , דהיינו, מרביתו מורכב מרכישות מספקים מקומיים, ההחזר יתבצע תוך שישה ימי עסקים מהגשת הדוח, אך לא לפני ה- 17 לחודש.


על מנת שעוסק יוכל להיכלל ב"מסלול הירוק" עליו לעמוד במספר קריטריונים, בראש ובראשונה להיות עוסק המתנהל באופן תקין וכן להיות בעל ותק של 12 חודשים ומעלה, הדרישה להחזר נדרשה במסגרת הדיווח המפורט, במהלך 12 החודשים שקדמו לדרישה הועברו לעוסק לפחות שלושה החזרים, אין לו יתרת חוב לרשות המסים, יש לו אישור בתוקף לפטור מניכוי מס במקור ועוד.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4342-השקת-ה-מסלול-הירוק-לקבלת-החזרי-מע-מ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú