ralc.co.il

true

בעלי הכנסות וחשבונות לא מדווחים בחו"ל? שימו לב !

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  16.05.2016

בעלי הכנסות וחשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל? שימו לב !!!

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

מנהל רשות המסים, מר משה אשר, חתם בסוף השבוע האחרון בבייג'ין על הצטרפותה של ישראל להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי (“ CRS ”) לגבי חשבונות בנקים וחשבונות במוסדות כספיים אחרים - וליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח בין מדינתי  (“ CBC ”).

החתימה על  ההסכמים נערכה במסגרת כנס ראשי רשויות המסים (" FTA ") של המדינות החברות בארגון ה-  OECD ומדינות נוספות וכחלק מיישום האמנה המולטילטרלית לסיוע הדדי, בענייני מס, עליה חתמה ישראל בנובמבר 2015. יחד עם ישראל, חתמו על ההסכם במסגרת הכנס, חמש מדינות נוספות,  קנדה, ניו זילנד, סין, הודו, ואיסלנד.

ה- (CRS) Common Reporting Standart הינו הסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים. ההסכם ותקניו פותחו על ידי ה- OECD לצורך אכיפת מס.

ההסכם מגדיר תקן הקובע בין היתר הוראות לגבי סוג המידע שהמדינות יעבירו, מועד העברת המידע והגופים הפיננסים עליהם תחול החובה של העברת המידע לרשויות. אחידות התקן נועדה לצמצם את העלויות הכרוכות בריבוי תקנים לממשלות ולמוסדות הפיננסיים ועל מנת לאפשר החלפת מידע ביעילות עם מדינות רבות בו זמנית. התקן נשען במידה רבה על המודל שפותח במסגרת יישום מדיניות ה- FATCA של ארצות הברית. העברת המידע בנוגע להסכם CRS תחל בספטמבר 2018 .

כניסתם לתוקף של הסכמי CRS של ישראל עם המדינות החתומות על האמנה, תגביר את המידע שיגיע לרשות המסים באשר למידע הפיננסי של תושבי ישראל בתאגידים פיננסים בחו"ל אף ממדינות שישראל אינה חתומה עימן על אמנה למניעת מסי כפל, וכך תסייע באכיפה שוויונית של  המס בישראל ותשלום מס אמת וצמצום ההון השחור.

ה - Country-by-Country Report ( CBC ) הינו הסכם לדיווח בין רשויות המס של המדינות  על פעילותן והכנסותיהן של קבוצות רב לאומיות. במסגרת הסכם זה קבוצה רב לאומית תידרש להגיש בין היתר דוח שנתי הכולל מידע בגין כל ישות בקבוצה הרב לאומית, מידע על פיזור ההכנסות, המס ששולם במדינות בהן פועלת הקבוצה הרב לאומית, תחום פעילותן, תושבות, מקום התאגדות, מספר עובדים ועוד. ככלל, העברת המידע בין רשויות המס במסגרת ההסכם  תעשה החל מסוף שנת 2017.

כניסתם לתוקף של ההסכמים מותנית באישרור האמנה המולטילטרלית, עליה חתמה ישראל בנובמבר 2015, ובהתאמת הדין הפנימי בישראל. בהתאם לאמור, משרד האוצר ורשות המסים מקדמים בימים אלה תיקוני חקיקה ותקנות אשר יאפשרו את יישום ההסכמים.

לאור האמור לעיל, אנו חוזרים וממליצים לבעלי הכנסות, נכסים וחשבונות בנק לא מדווחים, הן בארץ והן בחו"ל, "להקדים תרופה למכה" ולהגיש בקשה לגילוי מרצון אנונימית, אשר ניתן להגישה באמצעות   משרדנו  עד ליום 30.6.2016, באופן  דיסקרטי, ללא זיהוי שם בעלי החשבון, עד הסדרת חבות המס בגין הכספים שיגולו .

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4441-בעלי-הכנסות-וחשבונות-לא-מדווחים-בחו-ל-שימו-לב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú