ralc.co.il

true

מיסוי תרומות לגופי ציבור באמצעות עוסקים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  15.06.2016

מיסוי תרומות לגופי ציבור באמצעות עוסקים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 7.6.2016 פורסמה הוראת פרשנות מס' 1/2016 בנושא "החבות במע"מ ובמס הכנסה של מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים" הקובעת את התנאים בהם הסכומים שהתקבלו כתרומה במסגרת מבצעי התרמה לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי גופים עסקיים, כדלקמן:

קיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות עוסקים/נישומים:

 1. מבצעי התרמה בהם, בעת סיום הקניה בקופה, מציעים ללקוחות של העוסק - הנישום לתרום סכום כסף לטובת המלכ"ר - המוסד הציבורי, וזאת מבלי שהלקוח מקבל תמורה כלשהיא עבור תרומתו .
 2. מבצעי התרמה כאמור לעיל בהם כנגד התרומה מקבל התורם שי פעוט ערך שסיפק המלכ"ר-המוסד הציבורי לעוסק/הנישום למטרה זו, כגון: איגרות ברכה, חמסה, צמיד צבעוני, מחזיק מפתחות נושא סמל המלכ"ר-המוסד הציבורי וכדומה.

להלן היבטי המס

סכום שהתקבל כתרומה במבצע התרמה כאמור בסעיף 1 לעיל, לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי העוסק-הנישום, ככל שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • סכומי התרומות שיתקבלו, יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת של העוסק - הנישום באופן נפרד, כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
 • בקבלה או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ. רישום התרומות בכל סניפי העוסק - הנישום ייעשה באופן דומה.
 • סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר לפחות אחת לחודש במהלך המבצע ובסיום המבצע הסכומים יועברו למלכ"ר, עד 30 יום מתום המבצע .

סכום שהתקבל כתרומה במבצע התרמה כאמור בסעיף 2 לעיל, לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי העוסק-הנישום, ככל שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • כאשר המלכ"ר - המוסד הציבורי רוכש טובין המיועדים למסירה לתורמים, החשבונית בגין הרכישה תונפק על שם המלכ"ר/המוסד הציבורי בלבד.
 • המע"מ בשל רכישת הטובין לא ינוכה ע"י המלכ"ר, העוסק-הנישום או כל גורם אחר, והוצאה בשל רכישה כאמור לא תוכר כהוצאה בידי העוסק-הנישום .
 • סכומי התרומות שיתקבלו, יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת, באופן נפרד, כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
 • בקבלה או בסרט הקופה הרושמת, תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ.
 • עלותו של המוצר למלכ"ר - למוסד הציבורי, הניתן לתורם בגין תרומתו, לא תעלה על 10 ₪ ובכל מקרה עלותו (עלות רכישה או הייצור) לא תעלה על 50% מסכום התרומה.
 • סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר - למוסד הציבורי לפחות אחת לחודש במהלך המבצע. עם סיום המבצע יועברו יתרת סכומי התרומות למלכ"ר-למוסד הציבורי, עד 30 יום מתום המבצע . סכומים שלא יועברו כאמור, יחויבו במע"מ בידי העוסק-הנישום לפי סעיף 12 לחוק מע"מ ויראו בהם כהכנסה חייבת במס על פי הפקודה.

סכומי התרומות לא יחשבו כתשומה לפי חוק מע"מ או כהוצאה לפי פקודת מס הכנסה בידי העוסק-הנישום. כמו כן הנישום לא יתבע בגינם זיכוי ממס לפי סעיף 46 לפקודה.

הוראה זו תחול אך ורק לגבי מלכ"רים/מוסדות ציבור המתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים :

 • מדובר במלכ"ר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ואשר רשום כמלכ"ר במע"מ .
 • המוסד הציבורי מגיש דוחותיו למס הכנסה כדין .
 • המוסד הציבורי מחזיק באישור תקף לעניין סעיף 46 לפקודה.
 • המלכ"ר - המוסד הציבורי מנהל ספרים כדין.

מלכ"ר/מוסד ציבורי שאינו עומד באחד מהתנאים הנ"ל, יהיה רשאי לפנות לקבלת אישור פרטני, לפי העניין .

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4479-מיסוי-תרומות-לגופי-ציבור-באמצעות-עוסקים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú