ralc.co.il

true

היערכות מעסיקים לשינויים בתנאי העסקה מיולי 2016

הילמן ושות', רואי חשבון

 |  24.07.2016

היערכות מעסיקים לשינויים בתנאי העסקה מיולי 2016

הילמן ושות', רואי חשבון

 

ביולי 2016 חלים מספר שינויים בתנאי העסקת עובדים במשק, כמפורט להלן:

קצובת הבראה במגזר הפרטי

בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים ביום 10.07.2016 בעניין דמי הבראה במגזר הפרטי נקבע כי  מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הפרטי (מקומות עבודה בהם אין הסדרים יחודיים) החל מיום 1.7.2016, ימשיך לעמוד על 378 ש"ח לכל יום הבראה.

כן הוסכם על ביטול המגבלה של שנתיים שהייתה קיימת בתביעת זכאות לקצובת הבראה לאחר סיום יחסי עובד מעביד. מעתה תחול על קצובת הבראה תקופת התיישנות של שבע שנים בדומה ליתר הזכויות .

נדגיש כי טרם פורסם צו הרחבה המרחיב את הסעיף לכלל המשק.

עדכון שכר מינימום 

ב - 28.6.2016 פורסמה ברשומות הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפיה - החל מיום 1 ליולי 2016 יעמוד שכר המינימום החודשי על 4,825 ₪.

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

בהמשך להסכם הקיבוצי שבין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שמטרתו להגדיל את שיעורי ההפקדות לגמל ולביטוח פנסיוני במשק, נחתם במאי האחרון צו הרחבה אשר מחיל חלקים מההסכם האמור על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

בהתאם להוראות ההסכם, כפי שהוחלו בצו ההרחבה, שיעורי ההפקדות לביטוח הפנסיוני יוגדלו ויעמדו לפחות, על שיעור של 18.5% לכל העובדים בישראל. ההגדלה כנ"ל תתבצע בשתי פעימות כמפורט:

 

רכיבי ההפקדה

מצב קיים

יולי 2016

ינואר 2017

תגמולי מעסיק

6%

6.25%

6.5%

תגמולי עובד

5.5%

5.75%

6%

פיצויים

6%

6%

6%

סה"כ

17.5%

18%

18.5%

 

אובדן כושר עבודה :

בהתאם לצו ההרחבה, תשלום המעסיק, כמפורט לעיל, יכלול גם תשלום לרכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר - בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ־ 5% מהשכר הקובע.

בהסכם מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל6.25% או 6.5% בהתאמה לתקופה) מוסכם כי העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם הפרשות המעסיק לתגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע


הפרשות לפיצויים
:

  • בצו ההרחבה נקבע כי שיעור ההפקדה לפיצויים לא יפחת מ 6% (לתשומת לב – זה שיעור ההפקדה המינימלי אך אין שינוי בחבות לפיצויים ששיעורה עומד על 8.33%.)
  • אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכויות עובד חדש, בעל תוכנית פנסיונית קיימת, הכוללת הפרשה לרכיב הפיצויים בשיעור 8.33%.
  • לא תהיה אפשרות לשנות את שיעור ההפרשות לרכיב פיצויים לרכיב הפיצויים לגבי עובד קיים, לרבות הסדר סעיף 14 אם היה קיים ערב כניסת ההסכם לתוקף.
  • עובד בעל שיעור פיצויים של 8.3% העובר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה (או קופת גמל) תימשך עבורו ההפקדה בשיעור זה גם בקופה החדשה .

 

הערות כלליות

  • שינויי השיעורים בתכניות השונות עלולים ליצור בעיתיות אצל חלק מהעובדים, במיוחד אלו המבוטחים בביטוחי מנהלים בתכניות ישנות שאין אפשרות לשנות את שיעורי ההפקדות בהם. עדין לא ידוע כיצד ייערכו לכך חברות הביטוח, כאשר הסעיף הבעייתי ביותר הוא זה שדן בנושא אובדן כושר העבודה.
  • מומלץ לכל אחד, ובמיוחד לבעלי שליטה בעלי תכניות קיימות,  לבחון את הפתרון ההולם בתיאום עם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני המייצג אותו. 

 

כל האמור בחוזר הוא לשם הדרכה כללית בלבד. אין להסתמך על האמור בחוזר מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות נוספות.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4521-היערכות-מעסיקים-לשינויים-בתנאי-העסקה-מיולי-2016.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú