ralc.co.il

true

הפרשה להתייקרויות עתידיות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  09.11.2016

הפרשה להתייקרויות עתידיות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

קבלנים ועוסקים אחרים בענפי פעילות ארוכי טווח רשאים לרשום כהוצאות מוכרות, כמפורט בפרק  5 של הספר " הוצאות מוכרות למס " הפרשה להתייקרויות עתידיות, הנובעת מקבלה והשקעה של מקדמות מלקוחות, שנתקבלו על חשבון ביצוע עבודות לטווח ארוך. סכומי מקדמות אלה מושקעים בניירות ערך או בפיקדונות, על מנת להבטיח כיסוי ההתייקרויות הצפויות בעבודות עתידיות. ההתייקרויות צפויות עקב עליית ההוצאות בעבודות אלו בשל עליית מחירי התשומות לביצוע העבודות שעבורן שולמו המקדמות.

חיובם במס של הרווחים מההשקעות של המקדמות מלקוחות, בניירות ערך או מהפיקדונות ללא יצירת הפרשה להתייקרויות עתידיות, עלול לגרום לכך שהעסק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. שכן, הרווחים מההשקעות אלו מיועדים לכיסוי ההתייקרויות הצפויות. הקטנת הרווחים עקב תשלומי מס עליהם תגרום לגרעון כספי עקב חוסר יכולת לכסות את ההתייקרויות בעתיד מתוך מקדמות שכבר נתקבלו ונשחקו כאמור.

הפרשה להוצאות צפויות בשל התייקרויות עתידיות של עבודות, תוכר כהוצאות מוכרות, כנגד ההכנסה מההשקעות של המקדמות שנתקבלו בגין אותן עבודות(1).

לעמדת מס הכנסה, הפרשה בגין התייקרויות עתידיות תוכר כהוצאות מוכרות, אם יתקיימו התנאים שלהלן(2):

  1. הנישום עוסק בעבודות בנייה וספריו מנוהלים בצורה תקנית.

  2. סכומי המקדמות שנתקבלו מהלקוחות הושקעו עם קבלתם באגרות חוב נסחרות בבורסה, שהונפקו בידי המדינה או בערבותה או בפיקדונות בתנאים דומים.

  3. הרישום בספרי הנישום מאפשר זיהוי של המקדמות שהושקעו בכל פרויקט בנפרד.

  4. קיים פירוט לחישוב ההפרשה הנדרשת וסכומה.

סכום ההפרשה להתייקרות עתידית יחושב בצורה מפורטת לכל פרויקט בנפרד, למעט, פרויקטים שנסתיימו בשנת המס. סכום ההפרשה לכל פרויקט לא יעלה באותה שנת מס על 90% מההכנסה מניירות הערך המנויים לעיל, שההשקעה בהם מומנה מהמקדמות שנתקבלו על חשבון אותו פרויקט.

סכום כל הפרשה שחושב, כאמור לעיל, ייוחס לפרויקט המתאים וינוכה מההכנסות שנוצרו בשל רווחים מהשקעת המקדמות שהתקבלו על חשבון העבודות(3).

כאמור, מדובר בהוראות הקלה של רשות המיסים, וייתכן כי הפרשה להתייקרויות עתידיות תוכר כהוצאות מוכרות, גם על בסיס קריטריונים אחרים שיביאו לתוצאה דומה. דהיינו, כשהכרה בהפרשות להתייקרויות עתידיות, כהוצאות מוכרות, נדרשת לצורך שמירת עיקרון ההקבלה בין ההכרה בהוצאות לבין קבלת ההכנסות.

(1) ראו ע"א 159/79, קי.בי.ע קבוצת בוני ערים בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים.

(2) ראו קובץ ההוראות המקצועיות (החבק) של רשות המיסים - לענף קבלני בניין.

(3) ראו עמ"ה 124/89, רוטברד ושות' נ' פקיד שומה פתח תקוה וע"א 159/79, קי.בי.ע  נ' פקיד שומה למפעלים גדולים.

 

 

לתוכן עניינים של ספר הוצאות מוכרות מהדורה 3 - לחצו כאן

לטופס הזמנה לספר הוצאות מוכרות - לחצו כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4602-הפרשה-להתייקרויות-עתידיות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú