ralc.co.il

true

תמיכה וסיוע לעמותה המפעילה אגף עסקי חייבים במע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  18.04.2017

תמיכה וסיוע לעמותה המפעילה אגף עסקי חייבים במע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

סעיף 12 לחוק מע"מ קובע כי סיוע ישיר או עקיף, חייב במע"מ, כל עוד התקבל לגבי פעילות החייבת במע"מ. זאת גם כאשר מדובר בתשלומי ארנונה אשר הרשות המקומית מוותרת על הגבייה שלהם בפועל.

כך פסק בית המשפט בעניין עמותת בית הצנחן (ע"מ 17020-0-13 עמותת בית הצנחן נגד מנהל מס ערך מוסף גוש דן, ניתן ביום 3.4.2017).

העמותה עוסקת בפעילות ללא כוונת רווח והן בהשכרה מסחרית של שטחים בבניין שהועמד לרשותה על ידי עיריית רמת גן.

החל משנת 2004 חייבה העירייה את הבניין האמור בחיובי ארנונה עירונית. אך הם לא נגבו בפועל.

מנהל מע"מ טען, כי אי גביית חיובי הארנונה מהווה מעין "תרומה, תמיכה או סיוע אחר" לעניין יישום סעיף 12 לחוק מע"מ, וזאת ביחס לחלק המסחרי של פעילות העמותה. כתוצאה מכך, הוסיף מנהל מע"מ חלק מחיובי הארנונה למחזור העסקאות של העמותה והוציא שומת מס עסקאות בהתאם.

בשנת 2004 העמותה נרשמה לראשונה כ"עוסק", בקשר לפעילות ההשכרה של שטחים מסחריים בבניין. מאז העמותה נוהגת להגדיר מחצית מפעילותה כפעילות מלכ"רית ומחצית כפעילות מסחרית, ובהתאם ליחס זה היא מנכה מס תשומות בגין תשומות כלליות.

משנת 2004 התחילו להצטבר חיובי ארנונה בקשר לבניין. חיובי הארנונה לא שולמו על ידי העמותה עד עצם היום זה.

במהלך השנים גבולותיו של סעיף 12 התלבנו בפסיקה והוראות הסעיף הוחלו אף על מקרים בהם הסיוע הוא רעיוני או עקיף: ראו ע"ש 1608/91 מרכז הירידים בישראל בע"מ נ' מנהל מע"מ (פורסם ביום 1.1.1995); ע"א 141/00 תה"ל תכנון המים לישראל בע"מ נגד מנהל המכס והמע"מ (פורסם ביום 5.8.2002).

אי גבייתו של תשלום חובה שהוטל על פי דין על אזרח מן השורה, כאשר אי הגבייה היא תוצאה של מחדל מצדה של הרשות, איננה צריכה להיחשב "סיוע". לא ניתן להגדיר מצב זה (אשר נוצר כתוצאה מרשלנות או שכחה או תקלה) כ"תרומה" או "תמיכה" או "סיוע" שניתנו על ידי הרשות ושנתקבלו על ידי האזרח העוסק.

אך כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים והעירייה, נמנעת מגביית הארנונה המגיעה על פי דין, ללא עילה אחרת להצדקת העדר גבייה, או אז יש להסיק כי ניתנו "תמיכה או סיוע אחר" הגוררים חיוב לפי סעיף 12 לחוק. סעיף זה חל אך ורק על סיוע שניתן לעסק.

היות ונכון למועד קבלת החלטתו של מנהל מע"מ בהשגה, עדיין קיימת אפשרות כי העירייה תעמוד על גביית חיובי הארנונה, האיזון הראוי בנסיבות המקרה הוא כי הערעור יתקבל במובן זה שהחלטת מנהל מע"מ בהשגה תתבטל בשלב זה.

עם זאת, מנהל מע"מ יוכל לשוב ולפעול לפי סעיף 12 לחוק בהתקיים אחד מאלה: אם יתיישן (או התיישן) החיוב לתקופה פלונית, אם תודיע העירייה כי היא מוותרת על גביית הארנונה מן העמותה או אם תעביר העירייה לעמותה, במישרין או בעקיפין, תקציב לכל תמיכה אחרת המיועדים לאפשר לעמותה לפרוע את חיובי הארנונה.

 בכל אחד ממקרים אלה הענקת הסיוע תתרחש לאחר מתן החלטת מנהל מע"מ בהשגה מושא הערעור, דהיינו יווצר "אירוע מס" חדש הנתון לשומה נפרדת על פי חוק.

מכאן, כי גם תמיכות לעמותות או חברות לתועלת הציבור, אשר חלק מפעילותן הוא עסקי, חייבות במע"מ בחלקן היחסי. לרבות, תמיכות עקיפות שניתנו בטובות הנאה וזכויות מוטבות. 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4760-תמיכה-וסיוע-לעמותה-המפעילה-אגף-עסקי-חייבים-במע-מ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú