ralc.co.il

true

כתב אישום בעברות מס למעשים פליליים

רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן, עו"ד

 |  28.05.2017

כתב אישום על עברות מס בגין כספים שהתקבלו במעשים פליליים

רמי אריה עו"ד, רו"ח        חנן כהן, עו"ד

 

מעתה צריכים עורכי הדין בתחום הפלילי לגייס לידם גם עורכי דין בתחום המיסים. זאת, בעקבות הנחיות חדשות של פרקליט המדינה, הקובעות כי מעתה כתב אישום בתחום הפלילי יכלול גם את פירוט עברות המס שנעשו עקב המעשים הפליליים. כגון: אי דיווח לרשות המיסים על הכנסות מגניבות ושוד, סחר בנשים או סחר בסמים.

חלק גדול מהעבירות הפליליות, מצמיח גם רווחים כספיים למבצעיהן. במקרים רבים, תכלית העבירה והמניע העומד ביסודה הוא ברצון הנאשם להפיק רווחים כספיים.

לצד האינטרס הציבורי המובהק שבמיצוי הדין בגין עבירות פליליות שעניינו בעצם ביצוע העבירה (כדוגמת עבירת שוד), קיים אינטרס ציבורי נוסף שעניינו, מתן ביטוי לערך המוגן שנפגע כתוצאה מעבירות המס שנלוותה לאותה עבירה פלילית, זאת באמצעות העמדה לדין גם בגין עבירת המס.

כך למשל, מקרה בו אדם החשוד בביצוע עבירה פלילית שהפיקה לו הכנסה (לדוגמא: הפקת הכנסה מסחר בסמים, סחר בנשק, סחר בנשים, מעילה וכיוצא באלו) – לא רשם הכנסות אלה בספריו ולא דווח עליהן לפקיד השומה. ככל שלא הוציא חשבוניות על הכנסה כזו, יש בכך על פי רוב להצביע על כוונתו להתחמק ממס. בנסיבות אלה, יש לעמדת פרקליט המדינה מקום להאשימו בכתב האישום שיוגש בעבירה העיקרית,  גם בעבירת מס לצד העבירה הפלילית "הרגילה". החלק העובדתי באישום המס יכלול את תיאור השנים בהן נצמחה ההכנסה, גובה ההכנסה וייחוס הכוונה להשתמט מתשלום מס. ברשימת העדים יש להוסיף תעודת עובד ציבור מרשויות המס המעידה כי הנאשם לא דיווח על ההכנסות המיוחסות לו.

פרקליט המדינה קבע מס' כללים לפיהם יש לנהוג בהחלטה על צירוף עבירות מס לעבירות אחרות:

א.          ככלל לכתב אישום פלילי, תצורף עבירת מס בגין הכנסה שצמחה ממעשי עבירה, בסכום העולה על 500,000 ₪ - לעניין סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. עבירת מס בסכום העולה על 100,000 ₪ לעניין סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 וכן לעניין סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף, תשלו – 1975.

ב.          עבירה ע"פ סעיף 220 לפקודה בשל הכנסה שבין 250-500 אלף ₪,  ולגבי שני הסעיפים האחרים שהוזכרו, עבירת מס בסכום שבין 50 ל- 100 אלף ₪ תצורף לכתב אישום רק בהיווסף שיקול המצדיק זאת.

ג.           צירוף עבירות מס בסכומים הנמוכים מאלה שהוזכרו בס.ק. ב' ייעשה רק באישור פרקליט המחוז.

נדגיש, כי חשד לדבר עבירה, אינו מוביל בהכרח להרשעה ולעיתים אף לא להגשת כתב אישום. כך גם בעבירות מס, לא תמיד החשד לעבירת מס מוביל לאישום או להרשעה, במיוחד כאשר בעבירות המס נהוגים הסדרים חלופיים להגשת כתב אישום כגון הטלת קנסות מנהליים, תשלום כופר כסף וכדומה. לכן, שעה שיידון מקרה של חשוד בעבירה פלילית, אשר צורפה אליה גם עבירת מס בכתב האישום, נדרש מבט נוסף של עורך דין בתחום המיסים. מניסיוננו, הדבר עשוי להועיל לחשוד במקרים רבים.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4785-כתב-אישום-בעברות-מס-למעשים-פליליים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú