ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת: מיזוגים פיצולים ורכישות עסקים

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  24.07.2017

הרצאה מוקלטת מלאה בנושא:

רכישות עסקים, מיזוגים ופיצולים – הלכה למעשה

רמי אריה עו"ד רו"ח

 

לפניכם הרצאה מוקלטת מלאה של רמי אריה עו"ד ורו"ח, אשר כוללת את הנושאים הבאים:

הבחנה בין מיזוגים ופיצולים לרכישות עסקים

מיזוגים ופיצולים נעשים בתוך קבוצת בעלי מניות אחת תוך שמירה על יחסי הבעלות בזכויות הבעלים, בעוד שרכישות ומכירות הם כלפי צד ג'.

המהפכה בתיקון הוראות המיזוגים והפיצולים בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה

בהתאם לתיקון 242 לפקודת מס הכנסה, אשר אושר בכנסת ביום 19.7.2017 בקריאה שנייה ושלישית, הוקלו התנאים לרה-ארגון בקבוצת חברות באופן משמעותי אשר יאפשר העברת נכסים לחברה, העברת נכסים בין חברות, מיזוגים של חברות, פיצולים, לרבות קיזוז הפסדים בתנאים מקלים משמעותית לעומת המצב עד היום.

מכירת מוניטין לצורך קבלת הטבות המס למוכר ולרוכש

התנאים אשר נקבעו בפסיקה לעניין הגדרת תמורה ממכירה כ-"מוניטין"', אשר מקטינים את שיעור המס בידי מוכר יחיד ל- 25% בלבד, וכן מאפשרים לרוכש לדרוש את הוצאות רכישת המוניטין על פני 10 שנים.

תיקוני דו"חות שנתיים שהוגשו למס הכנסה

לפי הפסיקה, ניתן להגיש בקשה לתיקון דו"חות שנתיים שהוגשו למס הכנסה, בכל שלב של הליכי השומה, לרבות במסגרת ההליכים המשפטיים עד למועד מתן פסק הדין.

ירידת ערך של השקעה בחברה מוחזקת או ברכוש קבוע

לפי הפסיקה, ניתן להכיר בירידת ערך של השקעות בחברות מוחזקות, רכוש קבוע וכדומה, ככל שמתברר כי ערכו ירד באופן בלתי חוזר, כפי שמקובל לעשות לגבי חובות לקוחות הפרשה לחובות אבודים, להציג מלאי כעלות או שווי שוק כנמוך ביניהם.

 

לצפייה בהרצאה המוקלטת המלאה - לחצו כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4828-הרצאה-מוקלטת-מיזוגים-פיצולים-ורכישות-עסקים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú