ralc.co.il

true

תזכורות ועדכונים רבים במיסים - אוגוסט 2017

אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח

 |  17.08.2017

תזכורות ועדכונים שוטפים במיסים – אוגוסט 2017

אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח

 

שימו לב, לחידושי המיסוי הרבים אשר פורסמו בעת האחרונה, כדלהלן:

פורסמה החלטת מיסוי לפיה במקרה בו מדובר ב-"עוסק פטור" אשר מעניק שירותים למלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, ועיקר הכנסתו היא ממשכורת, לא תחול חבות מע"מ בגין השירותים, בהתאם לתקנה 6א', הגם שמבחינה לשונית נכנסים להוראות התקנה. המשמעות היא בעיקר במתן שירותים למלכ"ר או מוסד כספי (שכן במקרה זה אין להם את האופציה לדרוש את זה כתשומה).

להחלטת המיסוי  לחץ כאן .

 

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושאי דיבידנד מוטב (הוראת שעה):

1.   להחלטת מיסוי 3232/17 בנושא: פרישה מהחברה המחלקת דיבידנד - לחץ כאן .

2.   להחלטת מיסוי 1728/17 בנושא: מניות שהתקבלו בירושה - לחץ כאן .

3.   להחלטת מיסוי 5016/17 בנושא: חלוקה כנגד יתרת זכות - לחץ כאן .

4.   להחלטת מיסוי 6213/17 בנושא: הפסקת פעילות בחברת ארנק, אופן חישוב ממוצע הכנסות - לחץ כאן .

 

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים:

להחלטת מיסוי 8597/17 - לחץ כאן .
להחלטת מיסוי 3223/17 -
לחץ כאן .

 

רשות המיסים פרסמה הנחייה בנושא תיקוני דוחות 102 בגין החזר רטרואקטיבי של המס לעובדים, במסגרת תוכנית "נטו משפחה".

לצפייה בהנחיה - לחץ כאן .

 

רשות המיסים עדכנה את מדריך ההטבות מס להורים עם ילדים, בעקבות תוכנית "נטו משפחה".

לצפייה במדריך – לחץ כאן .

 

בעקבות תוכנית "נטו משפחה" יש צורך לערוך שינויים בתיאומי המס של עובדים אשר מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, ומגיע עבורם זיכוי בגין ילדים.

לצפייה בהנחיה – לחץ כאן .

 

נדחה המועד האחרון להגשת הודעה על נקיטת עמדה שונה מעמדות רשות המיסים ("עמדות חייבות בדיווח") עד ליום 1/10/17 או עד מועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2016, לפי המוקדם מבניהם.

להודעת רשות המיסים – לחץ כאן .

 

בהתאם לתיקון תקנה 6ז לתקנות מע"מ, גם במקרה של סחר בזהב - עברה חובת האחריות להוציא חשבונית מהמוכר לידי הקונה, אם הוא עוסק.

להודעת רשות המיסים - לחץ כאן .

 

פורסמה הוראת ביצוע 7/2017 בנושא הסדרי אורכות למייצגים.

להוראת הביצוע מספר 7/2017 – לחץ כאן.

 

פורסם חוזר מס הכנסה 6/2017 בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין.

לצפייה בחוזר מס הכנסה 6/2017 – לחץ כאן .

 

פורסם חוזר מס הכנסה 5/2017 בנושא: מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח.

לצפייה בחוזר מס הכנסה 5/2017 – לחץ כאן .

 

פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

לצפייה בחוזר מס הכנסה 4/2017 – לחץ כאן .              

 

המוסד לביטוח לאומי פרסם אגרת למעסיק בנושא - תשלומי תגמולי מילואים.

לצפייה באגרת למעסיק – לחץ כאן .                          

 

ניתן להצטרף ל"רשימת התפוצה" שלנו, ללא תשלום, באתר: http://www.Aor.co.il/tax

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4842-תזכורות-ועדכונים-רבים-במיסים-אוגוסט-2017.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú