ralc.co.il

true

תזכורות ועדכוני מיסוי - ספטמבר 2017

אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח

 |  22.09.2017

תזכורות ועדכונים שוטפים במיסים – ספטמבר 2017

אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח

 

שימו לב, למועדים האחרונים לביצוע פעולות בתקופה הקרובה, כדלהלן :

1.  בהתאם לסעיף 3(ב) להוראות ניהול ספרים, המבקשים "הקלה" בניהול ספרי החשבונות בעסק, עבור שנת המס 2018, יכולים לפנות לפקיד השומה עד ליום 30/9/2017. במידה ולא תתקבל "התייחסות" של פקיד השומה לבקשה, יראו את הבקשה כמאושרת עבור שנת המס 2018.

2.    לפי הוראות סעיף 64ב' לפקודת מס הכנסה, במידה והנישום מבקש להחליף את "בן הזוג הרשום", עליו להודיע לפקיד השומה, בטופס 4435, לפחות שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס.

3.    בהתאם להוראת השעה, ניתן לחלק עד ליום 30/9/17 דיבידנד מוטב בשיעור מס של 25%. החלוקה צריכה להיות מבוצעת עד ליום 30/9/17 (המס ישולם עד ליום 19/10/17).

להוראת הביצוע 1/2017 – לחץ כאן .

 

ניתן להצטרף ל"רשימת התפוצה" שלנו, ללא תשלום, באתר: http://www.Aor.co.il/tax

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4862-תזכורות-ועדכוני-מיסוי-ספטמבר-2017.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú