ralc.co.il

true

חלוקה אסורה של דיבידנד מוטב

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  25.09.2017

חלוקה אסורה של דיבידנד מוטב

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

בהתאם להודעת רשות המסים מיום 18.9.2017, הובהר כי במקרים בהם הדיבידנד הוכרז על בסיס דו" חות כספיים סקורים ועד לסיום הביקורת על הדו"חות לשנת-המס 2016 הסתבר כי החלוקה, באופן מלא או חלקי, הינה חלוקה אסורה על פי חוק החברות, ובהתאם לכך הושבו הכספים לחברה, יתאפשר להגיש דיווח מתוקן (עד מועד הגשת דו"חות 2016) המקטין את הדיבידנד, והפרשי המיסוי יוחזרו למשלם .

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4867-חלוקה-אסורה-של-דיבידנד-מוטב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú