ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת ומצגת: אסטרטגיית ניהול דיוני שומות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  20.11.2017

הרצאה מוקלטת בנושא:  

" אסטרטגיית ניהול דיוני שומות מס, התיישנות והשגות


 לקראת תום שנת המס 2017"

 

ראו:   הרצאה מוקלטת  של עו"ד ורו"ח רמי אריה

מיום עיון של לשכת רואי חשבון בישראל

אשר התקיימה ביום 19.11.2017, במלון מצפה ים, נתניה


בין היתר, על חידושי פסיקה, חקיקה וחוזרי מס הכנסה
תיקון 211 לפקודת מס הכנסה

המועד הקובע לעניין התיישנות

חובת גילוי מסמכים

שומה לפי תדריכים כלכליים של רשות המיסים

סבירות שומה גם לאחר פסילת ספרים

ניהול פרוטוקולים

חשיבותו הדרסטית של שלב ההשגה בפני רשויות המס

תקפותו של הסכם שומות

סוגיות מיוחדות לעניין היחס שבין שמות ניכויים לשומות סופיות

משמעות עריכת שומות ניכויים לאחר שומות סופיות – ס' 167(ב)

היבטים בניהול הדיון

השגה והדיון בהשגה

הזכות להשמעת טענות ורישומן, זכות העיון

חובת גילוי מסמכים הדדית במסגרת ערעורי המס

איום בפסילת ספרי חשבונות

עריכת הסכם שומות סופיות

השפעות מס ערך מוסף וביטוח לאומי

התנאים לביטול הסכם שומה
התיישנות שומות - גם במיסוי מקרקעין

 

לצפייה בהרצאה המוקלטת  -   לחצו כאן 

 

לצפייה במצגת ההרצאה -      לחצו כאן 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4917-הרצאה-מוקלטת-ומצגת-אסטרטגיית-ניהול-דיוני-שומות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú