ralc.co.il

true

הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנת מסחר

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  12.02.2018

הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנת מסחר

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

חוק לעידוד השקעות הון מקנה הטבות מס כאמצעי לעידוד תעשייה, הי-טק ומכירות מחוץ לישראל. אולם, כדי לזכות בהטבות המס נדרש כי יהיה מדובר בהכנסה ממפעל מועדף. בין היתר, נקבע, כי גם חברות לפיתוח תוכנה זכאיות להטבות מס. כך למשל, לגבי הכנסות ממכירת תוכנה יחד עם כל הזכויות הנלוות, הכנסות ממתן זכות שימוש ו/או רישיון שימוש וכללים נוספים.

חברה מועדפת זכאית כי יוטל מס חברות מופחת על הכנסתה המועדפת, לפי מיקומה: באזור פיתוח א ' - ישולם מס חברות בשיעור 7.5%, באזור שאינו אזור פיתוח א ' - ישולם מס חברות בשיעור 16%. בנוסף, על דיבידנד ששולם שמקורו בהכנסה חייבת מועדפת, יחול שיעור מס של 20% בלבד. עוד זכאית החברה לפחת מואץ בשל הנכסים היצרניים המשמשים את המפעל המועדף.

ביום 24.1.2018 פורסמה החלטת מיסוי (מספר 2167/18) המתייחסת להכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת כפלטפורמת מסחר.

החלטת המיסוי דנה במקרה בו חברה עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה למסחר בחוזים עתידיים עבור ברוקרים וגופים פיננסיים. כאשר התוכנה מותקנת על גבי השרתים של לקוחות החברה ומתממשקת למערכות שלהם ולחברה הכנסות ממתן זכות שימוש בתוכנה מלקוחותיה. התשלום לחברה מחושב כסכום קבוע וכן כאחוז ממחזור המכירות של הלקוח שמבוסס על השימוש בתוכנה.

החברה הצהירה בין היתר, את ההצהרות שלהלן:

1.       לחברה אין כל קשר עסקי עם הסוחרים שמבצעים את המסחר באמצעות התוכנה.

2.       לקוחות החברה אינם "קרוב" של החברה.

3.       החברה אינה נושאת בסיכוני המסחר והעסקאות המבוצעות באמצעות התוכנה.

4.       המודל העסקי של החברה הוא פיתוח תוכנה וקבלת תשלום עבור מתן זכות שימוש בה.

5.       הכנסתה של החברה אינה נגזרת מרווחי המסחר אלא ממחזור השימוש בתוכנה אצל הלקוחות שלה. 

במסגרת ההחלטה, נדרש היה לאשר כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות "הכנסה מעודפת", כהגדרת המונח בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון.

הוחלט לאור הדברים כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה תיחשבנה כ"הכנסה מעודפת" בכפוף להתקיימות מלוא הצהרות החברה.

בהחלט כדאי לפעול כדי ליהנות מהטבות הרבות שמקנה החוק לעידוד השקעות הון.  

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4985-הכנסה-מועדפת-ממתן-זכות-שימוש-בתוכנת-מסחר.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú