ralc.co.il

true

נדחה המועד לחיוב על עודפים בקופה מרכזית לפיצויים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.03.2018

נדחה המועד לחיוב במס על עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפי עמדת רשות המסים כפי שפורסמה ביום 11.6.2017  בחוזר מס' 4/2017   , שעניינו יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל משנת 2018 ואילך .

במאמרנו מיום 19.10.2017 פירטנו והרחבנו בעניין עמדת רשות המיסים דנן ומשמעויותיה הקשות.

כעת, ביום 6.3.2018 פרסמה רשות המסים עדכון לחוזר מס הכנסה מספר 4/2017 ,   בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

במסגרת העדכון נקבע, בין היתר, כי תוקפן של ההוראות בחוזר המתייחסות לשימוש בסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים, הוארך עד ליום 31.3.2019.

כמו כן, רשות המסים תפרסם בקרוב טופס בקשה למשיכת הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים וחישוב קיום העודף בקופה, אשר עליו יידרש לחתום מעסיק המעוניין להגיש בקשה לקופה המרכזית לפיצויים למשיכת הסכום העודף.

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4999-נדחה-המועד-לחיוב-על-עודפים-בקופה-מרכזית-לפיצויים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú