ralc.co.il

true

הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות לבעל מניות מהותי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  13.03.2018

הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות לבעל מניות מהותי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 8.3.2018 פורסמה החלטת מיסוי 5951/18 , בעניין "נטילת הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות במסגרת העברת דירת מגורים לבעל מניות מהותי ואי הכרה בהפסד".

מדובר בחברה שרכשה בשנת 2012 דירת מגורים, אשר מומנה באמצעות נטילת הלוואה מחברה אחות ובאמצעות מימון בנקאי. עלות רכישת הדירה וההשקעות בה גבוהים יותר משווי השוק של הדירה כיום, כך שאילו הייתה נמכרת לצד ג' היה נוצר הפסד ממכירתה.

החל משנת 2013 הדירה מושכרת לבעל המניות המהותי ומשמשת למגוריו ולמגורי משפחתו.

בשנת 2017 החברה האחות הכריזה על דיבידנד אשר שולם המס בגינו בטרם חולק לבעל המניות המהותי, כך שנוצרה יתרת זכות בחברה האחות לבעל המניות המהותי.

במסגרת ההחלטה נקבע כי הואיל והחברה נטלה הלוואה מהחברה האחות, ולחברה האחות קיימת התחייבות כלפי בעל המניות המהותי, והואיל וחלק ההלוואה שנטלה החברה מהחברה האחות הומחה לבעל המניות המהותי וקיבל ביטוי בדוחותיהן הכספיים של החברה והחברה האחות, חלק ההלוואה יהווה יתרת זכות כהגדרתה בסעיף 96(ב)(3)(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית (להלן: "החוק").

כמו כן, נקבע כי ככל שהחברה תעביר לבעל המניות המהותי את הדירה מכח סעיף 96 לחוק, יחולו הוראות הסעיף במלואן, לרבות חיוב בדיבידנד/משכורת/עסק בגובה יתרת שווי הרכישה של הדירה (ולא בגובה שווי השוק של הדירה), בניכוי יתרת זכות בגובה חלק ההלוואה ובניכוי המימון הבנקאי, לרבות חיוב בהכנסה בגין השימוש בדירה עד ליום העברת הדירה לבעל המניות המהותי.

יתרת שווי הרכישה לצורך הוראות סעיף 96 לחוק, תכלול בין היתר, את עלות הקרקע, מס הרכישה ועלויות התכנון והבנייה.

החלטת המיסוי קובעת כי בכל מקרה, לא יוכר לחברה ולבעל המניות המהותי הפסד כתוצאה מהעברת הדירה לבעל המניות המהותי. במכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי, שווי הרכישה של הדירה יהיה יתרת שווי הרכישה בידי החברה לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5000-הלוואה-והמחאת-חוב-מחברה-אחות-לבעל-מניות-מהותי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú