ralc.co.il

true

ניכוי מס במקור משכ"ד-הכרה בגילום כהוצאות מוכרות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.04.2018

ניכוי מס במקור מדמי שכירות – הכרה בגילום כהוצאות מוכרות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

תשלום דמי שכירות למשכיר בגין השכרה לצורכי עסק, הוא תשלום שהמשלם חייב לנכות ממנו מס במקור כחוק בשיעור של 35% או לפי אישור שימציא המשכיר מפקיד השומה בהקשר לשיעור הניכוי במקור החל על דמי השכירות. הוראה זו חלה גם לגבי דמי שכירות ששולמו בגין השכרת דירות מגורים על ידי חברה שרצתה לשכן בהן את עובדיה.

אולם, מרגע שפקיד השומה בחר לעשות גילום של המס שהיה צריך לנכות במקור ולא נוכה, הוא חייב לאפשר לחברה את ניכוי סכום הגילום כהוצאה מוכרת לחברה המשלמת.

סוגיות אלו נדונו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין חברת יו אס די אי (ע"מ 33678-11-16, יו אס די אי בע"מ נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 20.3.2018), אשר שילמה שכר דירה בגין דירות שהושכרו על ידה עבור שימושם של עובדיה הזרים, תוך ניכוי תשלום זה כהוצאה לצרכי מס.

החברה טענה כי היא שכרה מספר דירות במקומות שונים בארץ עבור עובדיה. כמו כן, טענה החברה כי היא התקשרה בהסכמי השכירות עם משכירי הדירות כנאמן עבור עובדיה, זאת מהטעם שמשכירי הדירות לא היו מוכנים להתקשר ישירות עם עובדיה הזרים.

כמו כן, טענה החברה כי במסגרת חישוב ההכנסה של עובדיה אשר התגוררו בדירה שהושכרה על ידה, נזקף על ידה שווי יחסי של דמי השכירות של הדירה המושכרת, ואף ניכתה במקור את המס הנגזר מכך משכרם של העובדים.

בית המשפט קבע, כי היות והחברה היא זו אשר שכרה בפועל את הדירות, הרי במישור היחסים שבינה כשוכרת לבין משכירי הדירות, קמה לה חובה לנכות מס במקור מתשלום דמי השכירות אשר שילמה למשכירים בשיעור מס של 35% לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות). מדובר במישור יחסים שונה מזה שבין החברה לבין עובדיה ולכן לא יחולו כאן הוראות הניכוי במקור החלות בעניין ניכוי ממשכורות ושכר עבודה.

החברה שילמה דמי שכירות, עבור נכס מקרקעין, תבעה הוצאת דמי השכירות כהוצאה בייצור הכנסה ועל כן מצב הדברים דנן נכנס בגדר הגדרת דמי שכירות בצו מס הכנסה, קביעת דמי שכירות כהכנסה לעניין ניכוי במקור.

עם זאת, בית המשפט קבע כי, מאחר ורכיב הגילום לא נוכה על ידי החברה כהוצאה, פקיד השומה יתיר את ניכוי רכיב זה מהכנסות החברה החייבות במס לשנים שבערעור.

נקבע כי החברה זכאית, בתוך פרק הזמן הקבוע בדין, להגיש בקשה לתיקון הדו"ח אך ורק בסוגיה זו של ניכוי רכיב הגילום כהוצאה על ידה. ככל שפקיד השומה ייווכח כי אכן רכיב זה לא נוכה על ידה כהוצאה, יתיר הוא את הניכוי מהכנסות החברה.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5022-ניכוי-מס-במקור-משכ-ד-הכרה-בגילום-כהוצאות-מוכרות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú