ralc.co.il

true

מיזוג חברות בטרם החלו להפיק הכנסות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  09.07.2018

מיזוג חברות בטרם החלו להפיק הכנסות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

שתי חברות בבעלות שונה, יכולות להתמזג ולהפוך לחברה אחת, כאשר לכל אחד מבעלי המניות של שתי החברות, יינתנו מניות בחברה הממוזגת, לפי חלקו היחסי בשווי כל אחת מהחברות המתמזגות וזאת ללא חיוב במס בעת המיזוג.

הוראות הפטור ממס בעת מיזוגי חברות, מכירות נכסים ופעילות מיחיד לחברה בבעלותו, או לחברות קשורות ופיצול חברות, מצויות בסעיפים 103, 104 ו- 105 לפקודת מס הכנסה. הכל בתנאים שנקבעו.

סעיף 103ג(6)(ב) לפקודה, קובע כי אחד התנאים למיזוג ללא חיוב במס, הוא כי שווי השוק של כל אחת מהחברות המשתתפות במיזוג, לא יעלה על פי תשעה משווי השוק של חברה אחרת המשתתפת במיזוג, והכל במועד המיזוג.

כריכת שווי השוק של החברות בהקלת המס, מציפה את השאלה: האם העברת הזכויות אגב מיזוג לא תחויב במס גם במקרה בו עדיין כלל לא הופקו הכנסות על ידי החברות הכלולות במיזוג ?

החלטת מיסוי מספר 2291/18 מיום 17.5.2018 עסקה בשאלה זו ובה הוחלט לתת אישור למיזוג שתי חברות על בסיס הערכות שווי, למרות שטרם התחילו להפיק הכנסות.

חברה א' במיזוג שאושר, הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בפיתוח וייצור מוצרים לענף הרכב והון מניותיה מוחזק בידי מספר יחידים.

חברה ב' במיזוג שאושר, גם הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת אף היא בפיתוח וייצור מוצרים בתחום פעילות דומה לפעילותה של חברה א' והון מניותיה מוחזק בידי מספר יחידים.

חברה א' ביקשה להתמזג עם ולתוך חברה ב', באופן בו חברה א' תעביר את מלוא נכסיה והתחייבויותיה לחברה ב' ( להלן: "החברה הקולטת"), תוך חיסולה ללא פירוק של חברה א'. הכל בהתאם להוראות הפרק הראשון בחלק השמיני של חוק החברות, התשנ"ט - 1999 ובהתאם לחלופה הראשונה להגדרת מיזוג שבסעיף 103 לפקודה.

חברה א' וחברה ב' הוקמו לפני מספר שנים והן נמצאות בשלבי סיום הפיתוח של המוצרים שבכוונתן למכור. במועד המיזוג, טרם נבעו הכנסות מהפעילות העסקית הקיימת בהן לאף אחת משתי החברות המשתתפות בשינוי המבנה. אולם, לכל אחת משתי החברות קיים צפי ריאלי הנשען על תחזית מבוססת להפקת הכנסות מפעילות עסקית בשנים הקרובות.

מטרת המיזוג הינה, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול מאוחד של פעילותן העסקית והסינרגטית, ולשם השגת יתרון לגודל בין החברות המתמזגות. כמו כן, החברות המתמזגות הצהירו, כי שינוי המבנה נעשה מטעמים כלכליים ועסקיים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.

על פי הצהרת חברה א', אין לה זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, כאמור בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין.

שתי החברות אף הצהירו כי הן עומדות ביחסי גודל כאמור בסעיף 103ג(6) לפקודת מס הכנסה, וזאת בהתאם להערכת שווי שנערכה על ידי מומחה כהגדרתו בכללי מס הכנסה.





 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5080-מיזוג-חברות-בטרם-החלו-להפיק-הכנסות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú