ralc.co.il

true

מיסוי תשלומים בגין הבחירות לרשויות המקומיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  08.10.2018

מיסוי תשלומים בגין הבחירות לרשויות המקומיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 30.10.2018 יתקיימו בחירות לרשויות מקומיות. בחירות חוזרות, אם יידרשו, יתקיימו ביום 13.11.2018.

לקראת הבחירות ובמהלכן, מבצעים המועמדים, הסיעות ואחרים, תשלומים שונים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור או חובת תשלום מקדמה עודפת.

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996 ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות.

תקופת הבחירות לעניין ההוראות המיוחדות תיחשב מיום 4.10.2018 עד ליום 2.11.2018. לבחירות החוזרות, תקופת הבחירות תיחשב מיום 18.10.2018 עד ליום 16.11.2018.

כל מי שחלה עליו חובת ניכוי מס במקור, משכר ולא משכר, ואין לו תיק ניכויים פעיל - נדרש לפתוח תיק ניכויים או לסווג תיק "לא פעיל" כתיק "פעיל".

על תשלום בתקופת הבחירות יחול מס מיוחד בשיעור של 25%, ללא זכות ניכוי, קיזוז או פטור כלשהם. מדובר רק בתשלומים אשר אינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל. כך, לדוגמא, תשלום לבית דפוס לא ייחשב כתשלום עליו חלות ההוראות המיוחדות.

ביום 20.9.2018 פורסמה באתר רשות המסים הנחייה ובה הוראות לגבי תשלומים אשר חלות עליהם ההוראות המיוחדות ולגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

ראו בהנחייה פירוט תנאים לתשלומים עליהם יחולו ההוראות המיוחדות. כך למשל, נדרש כי התשלום הכולל למקבל אחד לא יעלה על 8,700 ₪. לכן, אף אם מבוצעים תשלומים העונים על התנאים הנדרשים אך סכומם המצטבר למקבל עולה על 8,700 ₪, לא יחולו עליהם ההוראות המיוחדות ; תשלומים אלה ייחשבו כהכנסה לצורך מס הכנסה ויחולו הוראות ניכוי מס במקור לפי סוג ואופי התשלום.

על תשלומים המשולמים לנערים, למי שטרם מלאו לו 18 שנים, לא יחולו ההוראות המיוחדות. תשלום לנערים ייחשב הכנסת עבודה ותחול חובת ניכוי מס ממשכורת ומשכר עבודה בהתאם לפקודת מס הכנסה ולתקנותיה.

על התשלומים יש לדווח על גבי טופס 102 מיוחד ויש לכלול אותם בדוחות השנתיים בטופסי 126, טופסי 856, 106 ו- 806.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5120-מיסוי-תשלומים-בגין-הבחירות-לרשויות-המקומיות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú