ralc.co.il

true

יצירת חברת אם בחו"ל לחברה בישראל - במסלול ירוק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  16.10.2018

יצירת חברת אם בחו"ל לחברה בישראל - במסלול ירוק

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

רשות המיסים ממשיכה עם המסורת הטובה של מתן הקלות לארגון מחדש של מבנה חברות, ללא מס. הפעם על ידי יצירת מסלול ירוק שיאפשר לחברות ישראליות, להקים חברת אם – חברת החזקות בחו"ל, ללא מס, בעת העברת הבעלות על החברה הישראלית, לחברה הזרה, ככל שהיא התאגדה במדינת אמנה.

הודעה על "מסלול ירוק" חדש זה, בנושא שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס פורסמה ביום 2.10.2018. המסלול יאפשר לבעלי מניות בחברה ישראלית לשנות את מבנה הבעלות בחברה, באופן בו החזקתם תהיה באמצעות חברה זרה, זאת משיקולים עסקיים כגון גיוס משקיעים והון זר, סביבה רגולטורית מסוימת לצרכי הנפקה ועוד.

מדובר במסלול נוסף מקל, בהמשך לשאר ההוראות בפקודת מס הכנסה, המאפשרות העברת מניות, מכר פעילות, מיזוג או פיצול חברות ושינויי מבנה אחרים, ללא חיוב במס, בהתאם להוראות הפקודה במועד שינוי המבנה אלא במועד מאוחר יותר.

דחיית מס זו, נעשית ברשימה סגורה של מקרים, אשר נבחרו על ידי המחוקק, במקום בו מדובר בשינויי מבנה אשר בהם מבחינה מהותית, לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, זאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים על ידי בעלי השליטה המקוריים.

במקרים אלה, החיוב במס יידחה למועד המימוש.

המסלול הירוק כולל מספר התניות , בין היתר, החברה הזרה אליה מועברת ההחזקה תהיה תושבת מדינה עימה יש לישראל אמנת מס, הקמת החברה המועברת היא בשנת 2018 ואילך, שימור על זכויות המיסוי של ישראל ועוד. בהחלט הקלה יפה ושימושית לחברות ישראליות רבות.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5129-יצירת-חברת-אם-בחו-ל-לחברה-בישראל-במסלול-ירוק.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú